اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 179526

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/7/88 شرکت مزبور که در تاریخ 14/10/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. سید منصور فاطمی به سمت بازرس اصلی و علی حاجی زاده مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مهدیان و محمدباقر مهدیان و فتح اله سروربخش. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/7/88 حسین مهدیان به سمت رییس هییت مدیره، محمدباقر مهدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره، فتح اله سروربخش به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/10/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/6/87 شرکت مزبور که در تاریخ 8/10/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتی به 28/12/86 به تصویب رسید. سیدمنصور فاطمی به سمت بازرس اصلی و علی حاجی زاده مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/5/86 شرکت مزبور که در تاریخ 9/8/86 واصل گردید: سیدمنصور به سمت بازرس اصلی و علی حاجی زاده مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مهدیان و محمدباقر مهدیان وفتح اله سروربخش. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/5/86 حسین مهدیان به سمت رییس هییت مدیره، محمدباقر مهدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره، فتح اله سروربخش به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا و در غیاب هر کدام با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 7/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 3/8/83 واصل گردیده: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 به تصویب رسید. 2 - آقای سید منصور فاطمی به سمت بازرس اصلی و آقای علی حاجی زاده مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 7/7/82 شرکت مزبور که درتاریخ 3/10/82 واصل گردید: آقای سیدمنصور فاطمی بسمت بازرس اصلی و آقای علی حاجی زاده مقدم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین مهدیان و محمدباقر مهدیان و فتح اله سروربخش. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/4/82 آقایان حسین مهدیان بسمت رییس هییت مدیره ومحمدباقر مهدیان بسمت نایب رییس هییت مدیره و فتح اله سروربخش بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند وامضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک سفته بروات وغیره باامضای رییس هییت مدیره ومدیرعامل همراه بامهرشرکت و درغیاب هریک از نامبردگان باامضای دونفر ازاعضای هییت مدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی ومراسلات باامضا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی