اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 1786

شناسه ملی: 10860629527

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید. ش 951110XXXX47819 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/1393 و نامه شماره 3643 مورخ 28/02/1394 اداره تعاون غرب اهواز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر شمالیان به شماره ملی 175483XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ بهرام سفید روز به شماره ملی 413257XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی شکری زاده به شماره ملی 407281XXXX به سمت منشی هییت مدیره. بهرام طهماسبی به شماره ملی 184162XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال تعیین گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940701XXXX14891 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1393 نامه شماره 3643 مورخ 28/02/1394 اداره تعاون غرب اهواز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر شمالیان به شماره ملی 175483XXXX ـ بهرام سفید روز به شماره ملی 413257XXXX و مهدی شکری زاده به شماره ملی 407281XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و خدامراد کمانی به شماره ملی 612968XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال 1392 تصویب گردید. ش 940701XXXX03947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی