اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8939

شناسه ملی: 10530214625

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 28 نفر

کد پستی: 7177856775

آدرس: جدید بلوار امیر کبیر روبروی انبار شرکت نفت مجتمع امیر کبیر طبقه اول سمت چپ

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/13:

40,747,870,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/31:

32,254,790,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/07:

11,119,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/21:

7,689,480,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/01:

5,871,630,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/06/1398 ونامه شماره 124223/98 مورخ 09/07/1398 صادره از اداره تعهاون شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب ابراهیمی به شماره ملی 229170XXXX و علی حبیب آگهی به شماره ملی 229530XXXX و حامد کریمی به شماره ملی 243169XXXX و مجتبی کشاورز به شماره ملی 229339XXXX و سروش نظری به شماره ملی 181712XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان علی پناه کمالی به شماره ملی 237089XXXX و مسعود فیروزابادی به شماره ملی 229212XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. امیرمختار رزمی به شماره ملی 655983XXXX و محمدحسین فرهادی به شماره ملی 245121XXXX ورضا مقتدر به شماره ملی 229181XXXX ومهدی مرادی به شماره ملی 229698XXXX که بترتیب نفر اول تا سوم به عنوان بازرسان اصلی ونفر چهارم به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 98 انتخاب شدند. ـ سرمایه شرکت از رقم 322547XXXX0 ریال به مبلغ 407478XXXX0 ریال منقسم به 4074787 سهم 10000 ریالی ازمحل صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مروطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی 1397 تصویب شد ش 980722XXXX01799 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 ونامه شماره 107493/97 مورخ 21/06/97 صادره از اداره تعاون شهرستان شیراز ونامه شماره 177816/97 مورخ 24/05/97 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 215089XXXX0 ریال به مبلغ 322547XXXX0 ریال منقسم به 3225479 سهم 10000 ریالی از محل صدور سهام جدید افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ رضا مقتدر با کد ملی 229181XXXX و مهدی مرادی با کد ملی 229698XXXX و علی پناه کمالی با کد ملی 237089XXXX و عزیز اله افزری با کد ملی 655983XXXX که به ترتیب نفر اول تا سوم به عنوان بازرسان اصلی ونفر چهارم به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی( 97 )انتخاب شدند. ـ تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی 1396 تصویب گردید. ش 970813XXXX13394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1397 ونامه شماره 107437/97 مورخ 21/06/97 صادره از اداره تعاون شیراز ونامه شماره 177816/97 مورخ 24/05/97 صادره از بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 63 ماده و 36 تبصره بتصویب رسید ش 970721XXXX15163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 بموجب مجوز شماره 94969/96 ـ 20/6/96 اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ انتخاب بازرسان: عباس سیفی به شماره ملی 229909XXXX و علی اشرفی به شماره ملی 245124XXXX و رضا مقتدر به شماره ملی 229181XXXX به عنوان بازرسان اصلی و علی پناه کمالی به شماره ملی 237089XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب گردیدند ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/080/750/15 ریال به مبلغ 000/950/508/21 ریال ازمحل صدور سهام جدید منقسم به 895/150/2 سهم 000/10 افزایش یافت ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال 1395 تصویب گردید ش 960726XXXX20924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب ابراهیمی و شاپور زارع و سروش نظری و غلامرضا کشاورز و علی حبیب اگهی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و اقایان مجتبی کشاورز و جعفر کاظمی و مسعود فیروزابادی به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ عباس سیفی و علی اشرفی و رضا مقتدر و علی پناه کمالی که بترتیب نفر اول تا سوم به عنوان بازرس اصلی ونفر چهارم به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 95 انتخاب شدند. ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 1394 تصویب گردیدند. ش 950914XXXX63507 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا اصلی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای شاپور زارع به سمت رییس و آقای سروش نظری به سمت نایب رییس و آقای غلامرضا کشاورز به سمت منشی هییت مدیره و آقایان حبیب ابراهیمی و علی حبیب آگهی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ حبیب ابراهیمی برای مدت 3 سال به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قرارداها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای حبیب ابراهیمی (مدیرعامل شرکت) باتفاق آقای شاپور زارع (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان غلامرضا کشاورز (منشی هییت مدیره) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حبیب ابراهیمی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950914XXXX00890 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس جدید: بلوار امیر کبیر ـ روبروی انبار شرکت نفت ـ مجتمع امیر کبیر ـ طبقه اول ـ سمت چپ کدپستی 717785XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ اساسنامه جدید در 57 ماده و 34 تبصره تصویب گردید. ش 950401XXXX53633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی 1393 تصویب گردید. ـ سرمایه شرکت از مبلغ 768948XXXX ریال به مبلغ 11119XXXX00 ریال منقسم به 1111900 سهم 10000 ریالی ازمحل صدور سهام جدید افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ حامد نوروزی و مهران رضایی و سروش نظری و علی پناه کمالی و جعفر کاظمی به ترتیب نفرات اول تا سوم به عنوان بازرسان اصلی و نفرات چهارم و پنچم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 941106XXXX85415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 587163XXXX ریال به مبلغ 768948XXXX ریال از محل صدور سهام جدید ـ افزایش یا فت. آقایان حامد نوروزی ـ مهران رضایی ـ جعفر کاظمی به عنوان بازرسان اصلی و آقای سروش نظری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ش 940310XXXX75206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/31:

به شماره ثبت 8939 و شناسه ملی 105302XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 _ صورتهای مالی سالهای 88 و 89 و 90 و 91 مورد بررسی قرار گرفت و مورد تصویب اعضا قرار گرفت. 2 _ سرمایه شرکت از رقم 46200000 ریال به مبلغ 587163XXXX ریال منقسم به 587163 سهم 10000 ریالی افزایش یافت. 3 _ آقایان حبیب ابراهیمی و شاپور زارع و غلامرضا کشاورز و مجتبی کشاورز و علی حبیب آگهی به عنوان اعضای اصلی شرکت و آقایان افشین بافهم و عبای سیفی به عنوان اعضای علیالبدل شرکت که همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. 4 _ حامد نوروزی و علی پناه کمالی و مهران رضایی به عنوان بازرسان اصلی و سروش نظری به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 434350XXXX787614XXXX مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/31:

به شماره ثبت 8939 و شناسه ملی 105302XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 30/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 _ ماده 21 و ماده 35 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. 2 _ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 57 ماده و 32 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 434350XXXX787614XXXX مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/31:

به شماره ثبت 8939 و شناسه ملی 105302XXXX5 به استناد صورتجلسه هییتمدیره مورخ 10/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاپور زارع به سمت رییس هییتمدیره و آقای غلامرضا کشاورز به سمت نایبرییس هییتمدیره و آقای حبیب ابراهیمی به سمت منشی هییتمدیره و آقایان: مجتبی کشاورز و علی حبیب آگهی به عنوان اعضای اصلی انتخاب گردیدند و آقای حبیب ابراهیمی مدت دو سال به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت را پس از تصویب هییتمدیره با امضای ثابت آقای حبیب ابراهیمی به اتفاق آقای شاپور زارع (رییس هییتمدیره) در غیاب ایشان غلامرضا کشاورز نایبرییس هییتمدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامهها با امضای مدیرعامل و توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 434350XXXX787614XXXX مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی