اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8016

شناسه ملی: 10860185460

تاریخ ثبت: 1385/02/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: استان یزد شهرستان یزد بخش مرکزی دهستان فجر روستا شهرک صنعتی یزد شهرک صنعتی یزد فاز 2 بلوار سرو کوچه رنگین باف پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 8947184114

تاریخ تاسیس: 1385/02/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/10:

900,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/24:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1396 محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ دهستان فجر ـ روستا شهرک صنعتی یزد ـ شهرک صنعتی یزد فاز 2 ـ بلوار سرو ـ کوچه (رنگین باف) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 894718XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961130XXXX20106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/7/1395 سرمایه شرکت از مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 900000000 ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده اشخاص افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 900000000 ریال منقسم به 1000 سهم 900000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده می باشد. ش 950718XXXX76411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/10:

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی دیبا یزدسهامی خاص به شماره ثبت 8016 و شناسه ملی 108601XXXX0 به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1395 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 200000000 ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:سرمایه شرکت مبلغ 200000000 ریال منقسم به 100 سهم 2000000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده میباشد. ش 950710XXXX93313 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/10:

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی دیبا یزدسهامی خاص به شماره ثبت 8016 و شناسه ملی 108601XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/07/1395 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950710XXXX48184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند ازآقای مسعود سلطانی گردفرامرزی به شماره ملی 443314XXXX خانم مرضیه سلطانی گردفرامرزی به شماره ملی 443316XXXX خانم رضیه سلطانی گردفرامرزی به شماره ملی 443317XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ خانم بی بی سعیده عوض الحیات به شماره ملی 443277XXXX به سمت بازرس اصلی آقای سید سعید عوض الحیات به شماره ملی 443285XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 4 ـ صورتهای مالی منتهی به سال 94 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950426XXXX45259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/04/1395 خانم مرضیه سلطانی گردفرامرزی به سمت رییس هییت مدیره خانم رضیه سلطانی گردفرامرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مسعود سلطانی گردفرامرزی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مسعود سلطانی گردفرامرزی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950426XXXX08951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مسعود سلطانی، خانم مرضیه سلطانی، رضیه سلطانی 2 خانم بی بی سعیده عوض الحیات به سمت بازرس اصلی و آقای سید سعید عوض الحیات به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 934250XXXX111685XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 24/4/88 واصل گردید: 1 ـ آقای سید سعید عوض الحیات به سمت بازرس اصلی و خانم بی بی سعیده عوض الحیات به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب شدند: آقای مسعود سلطانی و خانمها مرضیه سلطانی و رضیه سلطانی. 3 ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/4/88 آقای مسعود سلطانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم رضیه سلطانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مرضیه سلطانی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا آقای مسعود سلطانی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ریسندگی و بافندگی دیبایزد سهامی خاص که در تاریخ 24/2/85 تحت شماره 8016 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/2/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: عبارتست از ریسندگی انواع نخها از جمله نخ شانل و ویسکوز و تولید انواع پارچه های مبلی و روفرشی و پارچه های نخی فلامنت و ویسکوز و اکرولیک و خرید لوازم و ماشین آلات جهت تولیدات فوق فروش محصولات تولیدی در داخل و خارج از کشور، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و نیز هرگونه فعالیتی که در ارتباط با محصولات تولیدی در داخل و خارج از کشور، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و نیز هرگونه فعالیتی که در ارتباط با موضوعات فوق بوده و منع قانونی نداشته باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: یزد شهرک صنعتی بلوار اقاقیا فلکه دوم جنب شرکت سیمینه باف تلفن 5213787 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/350 ریال آن طبق گواهی 5/2596 مورخ 17/2/85 بانک ملی شعبه یزد پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقای مسعود سلطانی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه سلطانی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم رضیه سلطانی بسمت عضو هییت مدیره کلاً برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و امضای سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری به تنهایی با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: بشرح در ماده 44 اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید سعید عوض الحیات بسمت بازرس اصلی و خانم بی بی سعیده عوض الحیات بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی