اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12626

شناسه ملی: 10220177200

تاریخ ثبت: 1390/03/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/03/12

آدرس: 1 3 استان آذربایجان غربی شهر ارومیه بلوار سعدی خ کیوان کوی دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/12:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای محسن دیهیم کد ملی 275494XXXX و خانم آیدا بابازاده ایگدیر کد ملی 275376XXXX و خانم غزال دیهیم کد ملی 274086XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. ـ 2 آقای حسین علوی کد ملی 275366XXXX به عنوان بازرس اصلی و جواد امانی کد ملی 275382XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش 980707XXXX92692 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 خانم غزال دیهیم کد ملی 274086XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره ـ خانم آیدا بابازاده ایگدیر کد ملی 275376XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محسن دیهیم کد ملی 275494XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند ـ 2 امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قرار دادها و اسناد تعهدآور و اوراق اداری و عادی منفرداً با امضا آقای محسن دیهیم به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980707XXXX60608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای علیرضا کاظمی تبریزی کد ملی 138108XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره -خانم آیدا بابازاده ایگدیر کد ملی 275376XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره -آقای محسن دیهیم کد ملی 275494XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند 2 : امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور به تنهایی با آقای محسن دیهیم عضو هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960809XXXX39561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان محسن دیهیم کد ملی 275494XXXX ، علیرضا کاظمی تبریزی به کد ملی 138108XXXX و خانم آیدا بابازاده ایگدیر به کد ملی 275376XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند 2 - آقای حسین علوی به کد ملی 275366XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای جواد امانی امامزاده به کد ملی 275382XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند 3 -روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960809XXXX59973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای علیرضا کاظمی تبریزی کد ملی 138108XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره -خانم آیدا بابازاده ایگدیر کد ملی 275376XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره -آقای محسن دیهیم کد ملی 275494XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند 2 : امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور به تنهایی با آقای محسن دیهیم عضو هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960809XXXX39561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان محسن دیهیم کد ملی 275494XXXX ، علیرضا کاظمی تبریزی به کد ملی 138108XXXX و خانم آیدا بابازاده ایگدیر به کد ملی 275376XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند 2 - آقای حسین علوی به کد ملی 275366XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای جواد امانی امامزاده به کد ملی 275382XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند 3 -روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960809XXXX59973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محسن دیهیم به کد ملی 275494XXXX و علیرضا کاظمی به کد ملی 138108XXXX و خانم آیدا بابازاده ایگدیر به کد ملی 275376XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ آقای حسین علوی به کد ملی 275366XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد امانی امامزاده به کد ملی 275382XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940708XXXX82506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا کاظمی به کد ملی 138108XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم آیدا بابازاده ایگدیر به کد ملی 275376XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن دیهیم به کد ملی 275494XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری بتنهایی با آقای محسن دیهیم مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940708XXXX07844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/5/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محسن دیهیم بشماره ملی 275494XXXX و خانم آیدا بابا زاده ایگدیر بشماره ملی 275376XXXX و آقای علیرضا کاظمی تبریزی بشماره ملی 138108XXXX بمدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای حسین علوی بشماره ملی 275366XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای جواد امانی امامزاده بشماره ملی 275382XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 9/7/93 تکمیل شد. ش 020100XXXX110137XXXX ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/5/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محسن دیهیم بشماره ملی 275494XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم آیدا بابا زاده ایگدیر بشماره ملی 275376XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا کاظمی تبریزی بشماره ملی 138108XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 3 ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 9/7/93 تکمیل شد. ش 020100XXXX110137XXXX ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/3/1390 تحت شماره 12626 و شناسه ملی 102201XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/3/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: پیمانکاری و طرح و اجرای هرگونه پروژه های ساختمانی و راه و زهکشی و کانال کشی و پلسازی و هر نوع امور مربوط به رشته های ابنیه و سیویل و تاسیسات شهری و ارایه هرگونه خدمات تنظیفی و تاسیساتی و مخابراتی در ادارات و سازمانها و ایجاد و نگهداری هرگونه فضای سبز و هر نوع فعالیت در این زمینه.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان غربی ـ شهر ارومیه بلوار سعدی خ کیوان کوی دوم پلاک 15 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 45/3040 مورخ 12/03/1390 نزد بانک صادرات شعبه میدان امام حسین ارومیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محسن دیهیم بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای جواد امانی امامزاده بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم افسون امانی امامزاده بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم افسون امانی امامزاده بسمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اوراق تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره (محسن دیهیم) همراه با مهر شرکت می باشد. 7 ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای حسین علوی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای فرهاد سالور به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی