اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 18027

شناسه ملی: 14000302359

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 29 نفر

آدرس: کرج ، میدان سپاه ، بلوار جمهوری شمالی ، جنب کانون مهندسان ، کوچه میثم ،

کد پستی: 3145953445

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان عبدالله پرویز خارج از شرکا)با کد ملی 272152XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و علی رضا ورشوی با کد ملی 032127XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مهران مهدوی را د(خارج از شرکا)با کد ملی 137572XXXX بسمت عضو هییت مدیره و نادر قاسمی(خارج از شرکا)با کد ملی 004674XXXX بسمت عضو هییت مدیره و محسن فاضلی فرد(خارج از شرکا)با کد ملی 032345XXXX بسمت عضو هییت مدیره و سهیل راد مهر(خارج از شرکا)با کد ملی 330928XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مصطفی قاسم لو(خارج از شرکا)با کد ملی 032378XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم معصومه احمدی تشنیزی خارج از شرکا)با کد ملی 462161XXXX بسمت عضو هییت مدیره و رومینا گلسرخی(خارج از شرکا)با کد ملی 032267XXXX بسمت عضو هییت مدیره و کاملیا ترک زبان با کد ملی بسمت عضو ورییس هییت مدیره بری مدت نامحدود انتخاب گردیدند -. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد او.ر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و قرار دادها و عقوداسلامی و اسناد و اوراق مالی از قبیل چک و سفته و برات با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد مربوط به سازمان نظام مهندسی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 970912XXXX30728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 9 نفر به 10 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970912XXXX71720 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/7/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهرام عافیت طلب به کد ملی 413244XXXX ـ حسین مهری به کد ملی 007871XXXX ـ عبداله پرویز به کد ملی 272152XXXX ـ مهران مهدوی راد به کد ملی 137572XXXX ـ محسن فاضلی فرد به کد ملی 032345XXXX ـ نادر قاسمی کد ملی 004674XXXX و خانمها رومینا گلسرخی به کد ملی 032267XXXX ـ معصومه احمدی تشنیزی به کد ملی 462161XXXX (همگی خارج از شرکا) ـ خانم کاملیا ترک زبان به کد ملی 006868XXXX (از شرکا) به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای عبداله پرویز به کد ملی 272152XXXX به سمت مدیرعامل و خانم کاملیا ترک زبان با کد ملی 006868XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقایان مهران مهدوی راد به کد ملی 137572XXXX بهرام عافیت طلب با کد ملی 413244XXXX و حسین مهری با کد ملی 007871XXXX و محسن فاضلی فرد با کد ملی 032345XXXX و نادر قاسمی با کد ملی 004674XXXX وخانمها معصومه احمدی تشنیزی با کد ملی 462161XXXX و رومینا گلسرخی با کد ملی 032267XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. حق امضاکلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و مکاتبات عادی و اداری و قرارداد ها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق مالی از قبیل چک، سفته، بروات با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960816XXXX13511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان علیرضا قماشی و کد ملی 006238XXXX و حسین مهری به کد ملی 007871XXXX و عبداله پرویز به کد ملی 272152XXXX و مهران مهدوی راد به کد ملی 137572XXXX و محسن فاضلی فرد به کد ملی 032345XXXX و نادر قاسمی و کد ملی 004674XXXX و رومینا گلسرخی به کد ملی 032267XXXX و معصومه احمدی تشنیزی و کد ملی 462161XXXX و خانم کاملیا ترک زبان و کد ملی 006868XXXX (از شرکا) به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. ب) آقای عبداله پرویز به کد ملی 272152XXXX به سمت مدیرعامل و خانم کاملیا ترک زبان با کد ملی 006868XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نا محدود و آقایان مهران مهدوی راد به کد ملی 137572XXXX علیرضا قماشی با کد ملی 006238XXXX و حسین مهری با کد ملی 007871XXXX و محسن فاضلی فرد با کد ملی 032345XXXX و نادر قاسمی با کد ملی 004674XXXX وخانمها معصومه احمدی تشنیزی با کد ملی 462161XXXX و رومینا گلسرخی با کد ملی 032267XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. - امضاکلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و مکاتبات عادی و اداری و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق مالی از قبیل چک، سفته، بروات با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960627XXXX87104 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالله پرویز به کد ملی 272152XXXX به سمت مدیرعامل و خانم کاملیا ترک زبان با کد ملی 006868XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا ورشوی با کد ملی 045241XXXX و حسین مهری با کد ملی 007871XXXX و خانم رومینا گلسرخی با کد ملی 032267XXXX و سجاد جانعلی زاده منجیلی با کد ملی 007787XXXX و مسعود نصیری با کد ملی 128883XXXX و معصومه احمدی تشنیزی با کد ملی 462161XXXX و مهران مهدوی راد با کد ملی 137572XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ حق امضا کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950502XXXX19865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان 1 ـ حسین مهری به شماره کد ملی 007871XXXX ـ عبداله پرویز به شماره کد ملی 272152XXXX ـ مهران مهدوی راد به شماره کد ملی 137572XXXX ـ سجاد جانعلی زاده منجیلی به شماره کد ملی 007787XXXX ـ مسعود نصیری به شماره کد ملی 128883XXXX وخانمها رومینا گلسرخی به شماره کد ملی 032267XXXX ـ معصومه احمدی تشنیزی به شماره کد ملی 462161XXXX ـ آقای علیرضا ورشوی به شماره کد ملی 045241XXXX و ـ خانم کاملیا ترک زبان به شماره کد ملی 006868XXXX (هردو از شرکا) به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش 950502XXXX80650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/3/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای از 10 نفر به 9 نفر کاهش یافت و در نتیجه ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950502XXXX62889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/02/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان 1 ـ حسین مهری به شماره شناسنامه 19214 و کد ملی 007871XXXX به آدرس کرج، بلوار هوشیار، شهرک گلها، کوی گلها، پلاک 5 ، واحد 9 و 2 ـ عبدالله پرویز به شماره شناسنامه 400 و کد ملی 272152XXXX به آدرس شهرک جهان نما، بنفشه 2 شرقی، قطعه 237 ، طبقه اول واحد 2 و 3 ـ مهران مهدوی راد به شماره شناسنامه 511 و کد ملی 137572XXXX به آدرس گلشهرویلا، انتهای خیابان خیام شرقی، پلاک 132 ، طبقه اول و 4 ـ علی خزاییان به شماره شناسنامه 5099 و کد ملی 032245XXXX به آدرس کرج، میدان جمهوری، انتهای بوستان سوم، ساختمان مروارید هفتم، واحد 9 و 5 ـ محمدرضا مهدانیان به شماره شناسنامه 151 و کد ملی 118934XXXX به آدرس هشتگرد، خیابان اسکان، پلاک 107 طبقه 1 و خانمها 6 ـ منیره گلسرخی به شماره شناسنامه 1497 و کد ملی 032267XXXX به آدرس کرج رجایی شهر، فاز 2 ، خیابان سیزدهم، چهارراه رودکی، ساختمان ماندگار، پلاک 103 طبقه 3 واحد 3 و 7 ـ زهرا احسانی منفرد به شماره شناسنامه 31835 و کد ملی 008329XXXX به آدرس کرج، جهانشهر خیابان استانداری، خیابان چهارم غربی پلاک 21 واحد 6 و 8 ـ معصومه احمدی تشنیزی به شماره شناسنامه 644 و کد ملی 462161XXXX به آدرس کرج، دولت آباد، خ 5 ، پلاک 5 ( همگی خارج از شرکا) و 9 ـ آقای علیرضا ورشوی به شماره شناسنامه 469 و کد ملی 045241XXXX و 10 ـ خانم کاملیا ترک زبان به شماره شناسنامه 8032 و کد ملی 006868XXXX (هردو از شرکا) به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش 940403XXXX50512 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/09:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از نشانی قبلی به آدرس کرج، میدان سپاه، بلوار جمهوری شمالی، جنب کانون مهندسان، کوچه میثم، پلاک 1 ، طبقه چهارم، واحد 10 با کد ملی 314595XXXX تغییر یافت. ش 1824468 ثبت شرکتهای استان البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/09:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 7/2/92 در شرکت توسعه ابنیه ماندگار ( با مسیولیت محدود) به شماره ثبت 18027 و شناسه ملی 140003XXXX9 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 آقایان علیرضا ورشوی، جواد غلامی، محمدرضا مهرانیان و مهران تابان با کد ملی 459116XXXX و علیرضا سلیمی و نظامعلی قربانی فر و خانم کاملیا ترک زبان با کد ملی 006868XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 آقای علیرضا ورشوی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم کاملیا ترک زبان به سمت رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) و آقایان جواد غلامی، محمدرضا مهرانیان و مهران تابان و علیرضا سلیمی و نظامعلی قربانی فر به عنوان اعضا هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 3 حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1652731 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 14/5/91 در شرکت توسعه ابنیه ماندگار (بامسیولیت محدود) بشماره ثبت 18027 و شناسه ملی 140003XXXX9 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 ـ آقای احسان فدوی با کد ملی 006303XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) و آقای نظامعلی قربانی فر با کد ملی 399012XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) و آقای افشین هنرخواه و آقای علی رضا ورشویی و آقای جواد غلامی و خانم نسرین سریانی بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای علی رضا ورشوی بسمت مدیرعامل و افشین هنرخواه بسمت نایب رییس هییت مدیره و نسرین سریانی بسمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 3 ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و قراردادها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 6/6/91 در شرکت توسعه ابنیه ماندگار کرج (بامسیولیت محدود) بشماره ثبت 18027 و شناسه ملی 140003XXXX9 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 ـ آقای محمدرضا مهدانیان (خارج از شرکا) بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی رضا سلیمی (خارج از شرکا) بسمت عضو هییت مدیره و آقای افشین هنرخواه بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی رضا ورشوی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای جواد غلامی بسمت عضو هییت مدیره خانم نسرین سریانی بسمت رییس هییت مدیره و آقای نظامعلی قربانی فر و آقای احسان فدوی بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 2 ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/4/91 در شرکت توسعه ابنیه ماندگار (مسیولیت محدود) بشماره ثبت 18027 و شناسه ملی 140003XXXX9 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. 1 ـ محل شرکت از نشانی قبلی به کرج، بلوار جمهوری شمالی جنب پل نبش کوچه میثم پلاک یک طبقه اول واحد سه کدپستی 314595XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ آقایان افشین هنرخواه، علیرضا ورشویی، اسماعیل رمضان پور، جواد غلامی و خانم نسرین سریانی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 3 ـ تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به پنج نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. 4 ـ آقای علیرضا ورشوی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای افشین هنرخواه بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نسرین سریانی بسمت رییس هییت مدیره و آقای جواد غلامی بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای اسماعیل رمضانپور بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی