اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 186

شناسه ملی: 10740012313

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1395 و تاییدیه شماره 9969/81 مورخ 12/08/1395 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به چابک سوار دلفان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950901XXXX08641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موضوع ذیل به موضوع قبلی شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: حمل ونقل برون شهری مسافر بوسیله مینی بوس و سواری از شهرستان نورآباد به سایر نقاط کشور پس از اخذ مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. ش 950621XXXX51399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.انتخاب اعضا هییت مدیره: خانعلی خیری به شماره ملی 420953XXXX ولی نظری به شماره ملی 420824XXXX مجید شریفی به شماره ملی 420822XXXX بسمت اعضای هییت مدیره تا تاریخ 28/05/97 انتخاب شدند..تعیین سمت اعضا هییت مدیره: خانعلی خیری به شماره ملی 420953XXXX بسمت رییس هییت مدیره ولی نظری به شماره ملی 420824XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره مجید شریفی به شماره ملی 420822XXXX بسمت عضو هییت مدیره حجت اله زارعی به شماره ملی 420995XXXX بسمت مدیرعامل(خارج از شرکا) تا تاریخ 28/05/97 انتخاب شدند..تعیین دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها اسناد اوراق تعهدآوری بانکی از جمله چک سفته برات و غیره منفردا با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد..بازرس اصلی وعلی البدل: طاهره جوادی گله دار به شماره ملی 420016XXXX به عنوان بازرس اصلی و بطول رحیمی معصوم آباد به شماره ملی 420995XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950621XXXX83164 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/30:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده و هییت مدیره منضم به نامه شماره 4531/81 مورخ 9/4/93 سازمان حمل و نقل و پایانه استان لرستان و نامه شماره 8190098 مورخ 2/7/93 اداره دارایی شهرستان دلفان تغییرات زیر در شرکت فوق شماره ثبت 186 شناسه ملی 107400XXXX3 بعمل آمد که جهت اطلاع عموم و درج در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ آقای مولا کرم زمانی با واگذاری 5 سهم خود به آقای خانعلی خیری و نیز زهره زمانی با واگذاری 5 سهم خود به خانعلی خیری و خانم نصرت اکبری با واگذاری 40 سهم به آقای خانعلی خیری و 50 سهم به آقای ولی نظری از شرکت خارج و استعفای خود را اعلام نموده و منبعد هیچ گونه سمت و سهامی در شرکت فوق ندارد. مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند. آقای خانعلی خیری بسمت رییس هییت مدیره و آقای علی نظری نایب رییس هییت مدیره و حجت الله زارعی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی نظیر چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. بازرسان شرکت: آقای علی خیری بسمت بازرس اصلی و فهیمه خیری بسمت بازرسی علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 1887290 رییس ثبت اسناد و املاک دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی