اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4572

شناسه ملی: 10500079924

تاریخ ثبت: 1388/07/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/06:

12,600,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 12/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ خانم فاطمه کمالی به عنوان بازرس اصلی خانم مرضیه کمالی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند آقای منصور سندگل و خانم فرشته شیبانی مقدم و آقای مهدی کمالی به عنوان عضو علی البدل و آقای حسینعلی کمالی تا تاریخ 6/7/1391 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور سندگل به سمت رییس هییت مدیره و خانم فرشته شیبانی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسینعلی کمالی به سمت منشی هییت مدیره و آقای مهدی کمالی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای بابک سندگل (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 6/7/1391 4 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل بابک سندگل و رییس هییت مدیره منصور سندگل و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره خانم فرشته شیبابی مقدم که ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل معتبر خواهدبود در تاریخ 14/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت ثبت شرکتها و موسسات واحدثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 6/7/1388 تحت شماره 4572 و شناسه ملی 105000XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید پانل های دیواری حایل وباربر معمولی و پلی استایرن ضد آتش. تولید پانلهای سقفی پلی استایرن و تولید بلوکهای سقفی یونولیت. پیمانکاری و اجرا و شاتکریت قطعات تولیدی پیمانکاری امور ساختمان شامل ساختمانی تاسیسات، کانل سازی، محوطه سازی، و فاضلاب و انواع سپتیک های معمولی و مخصوص شرایط خاص. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان سیستان وبلوچستان ـ شهر زاهدان بلوار شهید فاضلی ـ مابین کوثر و انقلاب ـ روبروی فاضلی 21 ـ تلفن. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 12600000 ریال می باشد که مبلغ 4200000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 249/2306 مورخ 1/7/1388 نزد بانک توسعه تعاون شعبه اداره کل تعاون زاهدان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای غلام ابوالفضل شعار به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم فرشته شیبانی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای مهدی کمالی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ خانم فاطمه کمالی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 5 ـ 5 ـ آقای حسینعلی کمالی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 6 ـ آقای مهدی کمالی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا غلام ابوالفضل شعار (رییس هییت مدیره) و مهدی کمالی (مدیرعامل) و مرکز اصلی شرکت تعاونی معتبر می باشد. در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره خانم فرشته شیبانی مقدم و مدیرعامل مهدی کمالی با مهر تعاونی معتبر می باشد. و نامه ها و اوراق عادی با امضا مدیرعامل مهدی کمالی و با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای منصور سندگل به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم محبوبه مسگری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی