اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 371

شناسه ملی: 10720055060

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهروز مردی به کد ملی 270834XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی مردی به کد ملی 270927XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای قاسم مردی به کد ملی 270933XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای قاسم مردی(مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971212XXXX33235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/10/99 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قاسم مردی به کد ملی 270933XXXX و آقای بهروز مردی به کد ملی 270834XXXX و آقای محمد علی مردی به کد ملی 270927XXXX ، 2 ـ آقای رضا پورزاده دانبرانی به کد ملی 165248XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای کوروش پورهاشم فخار لنگرودی به کد ملی 270927XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 971201XXXX96447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/5/89 شرکت مقاطعه کاری و راه و ساختمان لنگرود گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 371 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است: آقای کورش پور هاشم به سمت بازرس اصلی برای بقیه مدت باقیمانده انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اعلامیه های شرکت تعیین شد. آقای پنجعلی و خانم طاهره جملگی مردی و آقای مسعود غلامی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت قانونی انتخاب شدند که در نتیجه آقایان پنجعلی مردی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، مسعود غلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و هرگونه قراردادهای رسمی و تعهدآور باامضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/01/19:

بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/8/88 شرکت مقاطعه کاری و راه و ساختمان لنگرود گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 371 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است. 1 آقای کورش پورهاشم به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 آقایان پنجعلی و بهروز جملگی مردی و خانم طاهره مردی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که در نتیجه آقای پنجعلی مردی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم طاهره مردی به سمت نایب رییس هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره و اوراق عادی باامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی