اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 19386

شناسه ملی: 10200249686

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/87 شرکت خدماتی آذر پاک خوبان (با مسیولیت محدود) ثبت شده بشماره 19386 شناسه ملی 102002XXXX6 آقای حبیب قهاری و خانم ها آرزو قهاری کرکج و حوّا اردشیری ایلخچی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره تعیین، سپس خانم آرزو قهاری کرکج بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای حبیب قهاری کرکج بسمت رییس هییت مدیره و خانم حوّا اردشیری ایلخچی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل باامضای نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و امضای اوراق عادی و نامه های غیر تعهدآور باامضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی