اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/08/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/08/13

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه داخلی شرکت تعاونی امین ره آورد محمودآباد در مورخه 13/8/85 تحت شماره 607 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - نام شرکت: تعاونی امین ره آورد محمودآباد 2 - موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی، اجرای پروژه های فضای سبز بهداشتی، خدماتی، رفاهی، تامین خوابگاههای دانشجویی 3 - مرکز شرکت: محمودآباد- خیابان امام- کوچه شهید سلیمی 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - تابعیت: ایرانی است. 6 - دارایی موسسه: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم با نام 000/300 ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال برابر گواهی شماره 415/3411 مورخه 19/7/85 صندوق تعاون محمودآباد به حساب جاری 1/232 شرکت واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 7 - آقایان عباس شمسی، علی اصغر انتظاری و خانم الهام زنگنه به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم صدیقه شمسی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند. 8 - برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/7/85 آقای عباس شمسی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای علی اصغر انتظاری به سمت نایب رییس و خانم الهام زنگنه به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند که مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی اصغر انتظاری نایب رییس به اتفاق امضای آقای عباس شمسی مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است. سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای عباس شمسی و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 9 - خانم زینب علیپور و آقای احد جلالی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی