اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 276

شناسه ملی: 10861368081

تاریخ ثبت: 1388/08/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: منطقه آزاد ارس جلفا خیابان سپاه ساختمان ارس واحد یک

کد پستی: 5441616861

تاریخ تاسیس: 1388/08/02

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و هییت مدیره مورخ 05/01/1398 شرکت مزبور که در تاریخ 17/01/1398 تحت شماره 60 ث 98 و 61 ث 98 به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسین عبدالهی به شماره ملی 505928XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره – گل گز طهمزی حقی به شماره ملی 505978XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره – مجید رمضانی علمداری به شماره ملی 505972XXXX عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. قهرمان خلفی به شماره ملی 505997XXXX به سمت بازرس اصلی و جابر فرجی به شماره ملی 157005XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس ش 980117XXXX32836 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/11/1393 شرکت مزبور که در تاریخ 19/12/1393 تحت شماره 12717 ث 93 و 12718 ث 93 به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسین عبدالهی به شماره ملی 505928XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ گل گز طهمزی حقی به شماره ملی 505978XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ مجید رمضانی علمداری به شماره ملی 505972XXXX عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. قهرمان خلفی به شماره 505997XXXX به سمت بازرس اصلی و جواد کوهی زمهریر 505974XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا حسین عبدالهی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 931223XXXX87749 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 16/3/1391 شرکت مزبور که در تاریخ 8/4/1391 شماره ثبت 12338 ث و 12339 ث به این واحد واصل گردیده تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسین عبدالهی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، گل گز طهمزی حقی به سمت نایب رییس هییت مدیره، مجید رمضانی علمداری عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. قهرمان خلفی به سمت بازرس اصلی و جواد کوهی زمهریر به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسیده است. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق تعهدآور و بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و برات و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 2/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 7/4/89 تحت شماره 6045 ث و 6046 ث به این واحد واصل گردیده تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسین عبدالهی بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، مجید رمضانی علمداری بسمت نایب رییس هییت مدیره، گل گز طهمزی حقی عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. قهرمان خلفی بسمت بازرس اصلی و ولی فرجی بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1388 بتصویب رسید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود شعبه شرکت در هادیشهر میدان نبوت پاساژ اصغر زاده طبقه فوقانی تاسیس گردید. سرپرست ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در 13/7/88 تحت شماره 276 به شناسه ملی 108613XXXX1 در دفتر ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و اجرای پروژه های عمرانی (راه، ساختمان و تاسیسات)، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس ـ جلفا خیابان سپاه ساختمان ارس واحد یک کدپستی 544161XXXX 4 ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ده میلیون ریال تماما نقدی منقسم به یکصد سهم با نام یکصدهزار ریالی که مبلغ 000/500/3 سه میلیون و پانصد هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1174/5480/48 مورخ 8/7/88 بانک تجارت شعبه جلفا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: حسین عبداللهی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ گل گز طهمزی حقی به سمت نایب رییس هیت مدیره ـ مجید رمضانی علمداری عضو هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهدبود. 8 ـ بازرسان شرکت: قهرمان خلفی به سمت بازرس اصلی و جواد کوهی زمهریر به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 9 ـ اساسنامه شرکت: در 64 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید. 10 ـ روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی