اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 3213

شناسه ملی: 14000254946

تاریخ ثبت: 1391/03/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8581763441

آدرس: نجف آباد ویلاشهر مجتمع کبیرزاده والفجر 7 پلاک 18

تاریخ تاسیس: 1391/03/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/07:

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 27/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی سلیمانی نجف آبادی به شماره ملی 109156XXXX به سمت رئیس هیات تصفیه و حسن عرب مارکده به شماره ملی 109146XXXX به سمت منشی هیأت تصفیه و مدیر تصفیه و محمدرضا عرب مارکده به شماره ملی 108026XXXXبه سمت نائب رئیس هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق مالی وتعهد آور وقراردادها با امضاء حسن عرب مارکده (مدیرتصفیه) و علی سلیمانی نجف آبادی (رئیس هیأت تصفیه) ودر غیاب رئیس، با امضای محمدرضا عرب مارکده (سمت نائب رئیس هیات تصفیه) ومهر هیأت تصفیه معتبر می باشد.اوراق ونامه های عادی با امضای حسن عرب مارکده (مدیرتصفیه) ومهر هیأت معتبر است.نشانی محل تصفیه به آدرس نجف آباد ـ ویلاشهر ـ مجتمع کبیرزاده والفجر7 ـ پلاک 18 ـ کد پستی: 858176XXXX تعیین گردید. ش940307XXXX77456 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید. علی سلیمانی نجف آبادی به شماره ملی 109156XXXX و حسن عرب مارکده به شماره ملی 109146XXXX و محمدرضا عرب مارکده به شماره ملی 108026XXXX بسمت هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش940307XXXX12501 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی صنعت نسیم زنده رود که در تاریخ 9/3/91 شماره ثبت 3213 و شناسه ملی 140002XXXX6 در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید سوله و سازه های صنعتی (بقیه بشرح ماده 3 اساسنامه) 2 ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان، نجف آباد، نرسیده به پلیس راه کوی بانک ملی آخر کوچه 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون و پانصد هزار ریالی که مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی تعهدی می باشد. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 5 ـ مدیران و صاحبان امضا: آقای علی سلیمانی نجف آبادی بشماره ملی 109156XXXX و کدپستی 851383XXXX بسمت رییس، خانم معظمه میر عباسی نجف آبادی بشماره ملی 549902XXXX و کدپستی 851383XXXX به نایب رییس، حسن عرب مارکده بشماره ملی 109146XXXX و کدپستی 858176XXXX بسمت مدیر عامل و منشی هییت مدیره و مرضیه میر عباسی نجف آبادی بشماره ملی 549983XXXX و کدپستی 851815XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای حسن عرب مارکده (مدیر عامل) و معظمه میر عباسی نجف آبادی (نایب رییس) و مهر تعاونی دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضای حسن عرب مارکده (مدیر عامل) و با مهر شرکت معتبر است. 6 ـ خانم مهری میر عباسی نجف آبادی بشماره ملی 549979XXXX و کدپستی 858176XXXX و خانم اکرم عرب مارکده بشماره ملی 108013XXXX و کدپستی 858176XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضا ذیل ثبت در تاریخ 9/3/1391 تکمیل گردید. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی