اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 80

شناسه ملی: 14007823285

تاریخ ثبت: 1397/06/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/06/15

کد پستی: 4571975146

آدرس: استان زنجان شهرستان خرمدره بخش مرکزی شهر خرمدره محله خرم بلوار امیرکبیرجنوبی خیابان شهید آیت اله مدرس پلاک 92 طبقه اول

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/15:

تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف عکاسان فیلمبرداران و خدمات رایانه شهرستان خرم دره در تاریخ 15/06/1397 به شماره ثبت 80 به شناسه ملی 140078XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب برای رسیدگی به شکایات دریافتی. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان زنجان ـ شهرستان خرمدره ـ بخش مرکزی ـ شهر خرمدره ـ محله خرم ـ بلوار امیرکبیرجنوبی ـ خیابان شهید آیت اله مدرس ـ پلاک 92 ـ طبقه اول ـ کدپستی 457197XXXX اولین مدیران موسسه: آقای عبداله مهدیخانلو به سمت نایب رییس اول هییت مدیره به شماره ملی 428068XXXX به مدت 4 سال. آقای علیرضا عشایری به سمت خزانه دار و عضو اصلی هییت مدیره به شماره ملی 440002XXXX به مدت 4 سال. خانم معصومه بابایی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل دوم به شماره ملی 441119XXXX به مدت 4 سال. آقای جلیل خلیلی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 615007XXXX به مدت 4 سال. آقای حمید جعفری به سمت دبیر و عضو اصلی هییت مدیره به شماره ملی 615908XXXX به مدت 4 سال. آقای نجفعلی گلی راد به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل اول به شماره ملی 615933XXXX به مدت 4 سال. خانم صغری کرمی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 615973XXXX به مدت 4 سال. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه دار و غیاب هر یک با امضا نایب رییس اول ممهور به مهر موسسه معتبر می باشد و نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیرمالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس اول و مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین موسسه: ـ آقای علیرضا دهقانی به شماره ملی 615991XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت 4 سال انتخاب گردید. ـ آقای علی آذر کردار به شماره ملی 615908XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت 4 سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). به موجب مجوز شماره 7596 , 119 مورخ 13/06/1397 اداره صنعت و معدن تجارت شهرستان خرمدره به موجب مجوزشماره 6409 مورخ 27/02/1397 اتاق اصناف شهرستان خرمدره ش 970615XXXX33908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی