اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 169

شناسه ملی: 10420030902

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/28:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه صندوق از 000/000/10 ریال به 000/000/500 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 981207XXXX41424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: محمد علی شکرانی فروشانی 564930XXXX و براتعلی محمدی 114146XXXX و غلامحسین گلی 114159XXXX و اصغرصمدی فروشانی 175333XXXX و محمدابراهیم جعفری 175134XXXX و رمضانعلی خوش اخلاق ورنوسفادارانی 114091XXXX و مهدی یاوری فروشانی 114091XXXX اعضای اصلی هییت مدیره و مهدی شکرانی فروشانی 175412XXXX و غلامحسین نقدی فروشانی 114146XXXX و مسعودمصیب خوزانی 175056XXXX و محمد کوهی ورنوسفادرانی 175359XXXX و حسین علی شکرانی فروشانی 114152XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره. عبدالرسول بابایی فروشانی 175404XXXX بازرس اصلی و حجت اله حاجی هاشمی 114112XXXX بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش 981207XXXX10796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمد علی شکرانی فروشانی 564930XXXX مدیر عامل و عضو اصلی هییت مدیره و براتعلی محمدی 114146XXXX رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیر عامل و غلامحسین گلی 114159XXXX نایب رییس هییت مدیره و اصغرصمدی فروشانی 175333XXXX عضو اصلی هییت مدیره و محمدابراهیم جعفری 175134XXXX عضو اصلی هییت مدیره و رمضانعلی خوش اخلاق ورنوسفادارانی 114091XXXX عضو اصلی هییت مدیره و مهدی یاوری فروشانی 114091XXXX عضو اصلی هییت مدیره و مهدی شکرانی فروشانی 175412XXXX عضو علی البدل هییت مدیره و غلامحسین نقدی فروشانی 114146XXXX عضو علی البدل هییت مدیره و مسعودمصیب خوزانی 175056XXXX عضو علی البدل هییت مدیره و محمد کوهی ورنوسفادرانی 175359XXXX عضو علی البدل هییت مدیره و حسین علی شکرانی فروشانی 114152XXXX عضو علی البدل هییت مدیره. صاحبان امضا اعضا اصلی هییت مدیره بوده و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا حداقل دو نفر ازاعضا اصلی و مدیر عامل یا قایم مقام او ومهر صندوق معتبر خواهد بود. ش 981207XXXX59231 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی بابا شمس خوزانی به کد ملی 114033XXXX رییس هییت مدیره ـ غلامرضا یاوری فروشانی به کد ملی 114046XXXX نایب رییس هییت مدیره ـ محمدعلی شکرانی فروشانی به کد ملی 546930XXXX مدیرعامل ـ براتعلی محمدی به کد ملی 114146XXXX قایم مقام مدیرعامل ـ محمدابراهیم جعفری به کد ملی 175134XXXX عضواصلی هییت مدیره ـ غلامحسین گلی به کد ملی 114159XXXX عضواصلی هییت مدیره ـ مهدی شکرانی فروشانی به کد ملی 175574XXXX عضواصلی هییت مدیره کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآوربا امضای دوعضواصلی هییت مدیره به اتفاق امضا ثابت مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل همراه با مهرصندوق معتبرمیباشد ومکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ومهرصندوق معتبرمیباشد. ش 950519XXXX61105 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بابا شمس خوزانی به کد ملی 114033XXXX ـ غلامرضا یاوری فروشانی به کد ملی 114046XXXX ـ محمدعلی شکرانی فروشانی به کد ملی 546930XXXX ـ براتعلی محمدی به کد ملی 114146XXXX ـ محمدابراهیم جعفری به کد ملی 175134XXXX ـ غلامحسین گلی به کد ملی 114159XXXX ـ مهدی شکرانی فروشانی به کد ملی 175574XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره ـ رمضانعلی خوش اخلاق ورنوسفادرانی به کد ملی 114091XXXX ـ مهدی یاوری فروشانی به کد ملی 175412XXXX ـ اصغر صمدی فروشانی با کد ملی 175333XXXX ـ مسعود مصیب خوزانی با کد ملی 175054XXXX ـ حمیدرضا خوش اخلاق به کد ملی 175347XXXX به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. احمدرضا صمدی فروشانی با کد ملی 175052XXXX به سمت بازرس اصلی ـ عبدالرضا نظری به کد ملی 114046XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز و بیلان سال مالی 1393 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش 950519XXXX80371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی