اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 45945

شناسه ملی: 14005859361

تاریخ ثبت: 1395/03/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/03/03

کد پستی: 6387156631

آدرس: اهواز / منازل 254 دستگاه خیابان ایت 6 پلاک 28

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی جاوید پوش آریا در تاریخ 03/03/1395 به شماره ثبت 45945 به شناسه ملی 140058XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولیدی پوشاک والبسه، دوخت پوشاک والبسه. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز / منازل 254 دستگاه خیابان ایت 6 پلاک 28 ـ کدپستی 638715XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 334/10000/57 مورخ 27/2/95 نزد بانک تجارت شعبه مر کزی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. نجات عساکره بشماره ملی 662992XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ فاطمه عساکره بشماره ملی 197001XXXX4 بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ صباح عساکره بشماره ملی 662994XXXX بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه حکیمه هلالی به شماره ملی 181801XXXX به عنوان بازرس اصلی و بدریه دریس به شماره ملی 662987XXXX به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کارون جهت درج آگهی تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پر وانه فعالیت نمی باشد ش 950303XXXX12436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی