اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 338

شناسه ملی: 14003233125

تاریخ ثبت: 1391/11/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/11/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/25:

330,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید. ش 941015XXXX03649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/29:

باستناد شماره 6217 مورخه 25/11/91 اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهبندان و اظهارنامه ها و اساسنامه ها و همچنین صورت جلسات مجمع عمومی و هییت مدیره موسس، شرکت تعاونی کشاورزی مهر سه نهبندان روستای میغان تاسیس و ذیل شماره ثبت 338 به تاریخ 25/11/91 و شناسه ملی 140032XXXX5 بثبت رسیده که جزییات آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. الف: نام و نوع شرکت: شرکت کشاورزی مهر سه نهبندان روستای میغان تعاونی ب: مرکز شرکت: نهبندان روستای میغان ج: مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد د: موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های کشاورزی صنایع مرتبط با آن ه: موسسین شرکت: آقایان ابراهیم صادقی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 749 و شماره ملی 563946XXXX و کدپستی 975171XXXX و رضا صادقی فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه 2940 و شماره ملی 094213XXXX و کدپستی 977199XXXX و خانم فاطمه جوان فرزند حسین به شماره شناسنامه 104 و شماره ملی 563995XXXX و کدپستی 975171XXXX همگی اهل و ساکن روستای میغان نهبندان و: سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 330000000 ریال می باشد که یک سوم آن طی گواهی کتبی مورخه 23/11/91 بانک توسعه تعاون شعبه نهبندان به حساب شرکت تادیه گردیده و مابقی آن در تعهد سهامداران شرکت می باشد. ز: میزان سهام: سرمایه شرکت به 33 سهم ده میلیون ریالی بانام تقسیم گردیده که بین 11 نفر سهامدار بصورت مساوی هر نفر سه سهم تقسیم شده است. ح: اساسنامه شرکت در 52 ماده و 31 تبصره و همچنین روزنامه بیرجند امروز جهت درج آگهی های شرکت بتصویب مجمع رسید. ط: باستناد صورت جلسه مجمع عمومی موسس آقایان رضا صادقی و جواد صادقی و خانم فاطمه جوان به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای علی صادقی به عنوان عضو علی البدل بمدت 3 سال منصوب شدند. ی: آقای ابراهیم صادقی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد کدخدا به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی منصوب شدند. ک: باستناد صورت جلسه هییت مدیره منتخب خانم فاطمه جوان به سمت رییس هییت مدیره و آقای جواد صادقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا صادقی به سمت منشی هییت مدیره منصوب شدند. ل: کلیه اعضا آقای رضا صادقی با مشخصات مندرج در بند (ه) این آگهی را به سمت مدیر عامل شرکت منصوب نمودند. م: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضا مشترک رضا صادقی مدیر عامل و امضا فاطمه جوان رییس هییت مدیره و در غیاب رییس، امضا جواد صادقی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. و همچنین اوراق عادی و مکاتبات معمولی نیز با امضای منحصر مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 268930XXXX110375XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نهبندان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی