اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 655

شناسه ملی: 10860228763

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: ولی اله پور حسین به شماره ملی. 330952XXXX به سمت رییس هییت مدیره - عبدالرضا نصیری به شماره ملی 330952XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - عزت اله پور حسین به شماره ملی 330936XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 961212XXXX67180 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: عزت اله پور حسین به شماره ملی 330936XXXX - ولی اله پور حسین به شماره ملی. 330952XXXX - عبدالرضا نصیری به شماره ملی 330952XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 _غلامرضا مرادی به شماره ملی 330893XXXX به عنوان بازرس اصلی و سجاد جوادی به شماره ملی 584961XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961212XXXX59331 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی