اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 7130

شناسه ملی: 10530196515

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 23 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

1,000,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

598,437,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31/06/1398 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ند. 3 - روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی و اطلاعیه به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند ش 981108XXXX46351 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000/000/000 ریال به مبلغ 1/800/000/000/000 ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهام داران افزایش یافت، مبلغ افزایش نقدی سرمایه به استناد گواهی شماره 98/107834 مورخه 28/09/1398 بانک سرمایه شعبه ملاصدرا شیراز به حسا به شماره 1 71307130 879 2707 واریز شده است لذا ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 سرمایه شرکت مبلغ 1/800/000/000/000 (یک هزار و هشتصد میلیارد ریال) است که به 1/800/000/000 سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش 981007XXXX39472 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به اتفاق آرا بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده 37 اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیر عامل شرکت آقای حمید رضا آذری به کد ملی 229233XXXX تفویض نمودند. 1 تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه شرکت به هییت مدیره 2 تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی به هییت مدیره جهت تصویب 3 اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور عملیات شرکت 4 انجام امور اداری و مالی طبق مصوبات هییت مدیره 5 افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز با رعایت قوانین و مقررات جاری پس از تایید هییت مدیره 6 بکارگیری هر نوع نیروی انسانی و عقد قرارداد جهت انجام امور جاری شرکت (فنی اجرایی اداری) بر اساس نیاز و تعیین حقوق و مزایای کارکنان 7 پرداخت حق الزحمه و حقوق و مزایای پرسنل شامل اضافه کار ماموریت عیدی پاداش پایان خدمت مرخصی استحقاقی استفاده نشده وجه لباس ایاب و ذهاب و سایر مزایای مرتبط بر اساس قرارداد منعقده و بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور 8 اعزام پرسنل تحت پوشش به ماموریت داخل کشور 9 پرداخت پاداش سالیانه به پرسنل تا سقف دو ماه حقوق و مزایا 10 عزل و نصب، تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران شرکت 11 اخذ تسهیلات بانکی پس از تصویب هییت مدیره جهت اجرای پروژه های در دست اجرا و سپردن هر نوع وثیقه و تضمین در چارچوب قوانین مربوط به اخذ تسهیلات و فک رهن از وثایق 12 انعقاد هر نوع قرارداد جهت خرید خدمات (مشاوره ای پشتیبانی تحقیقاتی تدارکاتی مالی فنی اجرایی و اداری) خرید مصالح ساختمانی، اثاثیه و اموال تجهیزات و ماشین آلات و سایر موارد جهت اجرای پروژه های در دست اجرا و مصوب شده توسط هییت مدیره 13 انعقاد هر نوع قرارداد پیمانکاری در جهت اجرای پروژه های در دست اجرا و پروژه های مصوب شده توسط هییت مدیره بر اساس آیین نامه معاملات شرکت و با رعایت مفاد بند 15 صورتجلسه 14 شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و اعلام پیشنهاد قیمت 15 انجام معاملات تجاری و بازرگانی تا سقف پنج میلیارد ریال و ارایه گزارش در جلسه بعد از آن به هییت مدیره 16 معرفی نماینده تام الاختیار در جلسات هییت مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتهای زیر مجموعه و سرمایه گذاری شده با تصویب هییت مدیره 17 انعقاد هر نوع قرارداد اجاره اموال و تاسیس ات و دارایی های در اختیار شرکت تا سقف پانصد میلیون ریال در ماه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 18 انعقاد هر نوع قرارداد اجاره زمین ساختمان تاسیس ات ماشین آلات و غیره جهت فعالیتهای جاری شرکت تا سقف پانصد میلیون ریال در ماه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 19 تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره 20 قبول و دادن ضمانت و تضمین با تصویب هییت مدیره 21 رجوع به داوری و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و تعیین و گزینش داور با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور و اخذ محکوم به و اقدام به عقد هرگونه قرارداد و موافقت نامه راجع به آن 22 انجام تبلیغات مناسب صدا و سیما روزنامه ها مجلات و نشریات داخلی تهیه و تنظیم بروشورها و هدایا و... در جهت معرفی شرکت و فروش خدمات و محصولات و تولیدات شرکت با رعایت منافع و مصالح شرکت 23 کلیه موارد مطرح در بند 14 ماده 37 اساسنامه از جمله طرح اقامه و تعقیب و دفاع و جوابگویی به هرگونه دعوای حقوقی یا جزایی و اداری به طرفیت هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بطور کلی شرکت و مداخله در هر دعوایی که یک طرف آن شرکت باشد و مراجعه به تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع مالیاتی و اداره ثبت شرکتها و شرکتهای دولتی و دفاتر اسناد رسمی و تعیین وکیل و عزل و تفویض کلیه اختیارات لازم در امر دادرسی به وکیل منتخب در تمامی مراجع حقوقی و قضایی و اعتراض به آرا و قرارهای صادره و تجدید نظر فرجام خواهی اعاده دادرسی، دعوی خسارت و پرداخت حق الوکاله 24 استفاده از کارت بازرگانی شرکت جهت انجام امور بازرگانی و تجاری شرکت 25 انجام تشریفات گمرکی و امور پستی و مخابراتی 26 انعقاد هرنوع قرارداد جهت اخذ انشعابات آب برق گاز فاضلاب تلفن جهت پروژه های در دست اجرا 27 پرداخت ودیعه جهت خرید خط تلفن عادی و همراه جهت انجام فعالیتهای شرکت 28 بررسی و پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه به هییت مدیره 29 پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به هییت مدیره 30 تعیین روش های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه و ابلاغ به واحدهای ذیربط 31 ارایه پیشنهاد درخصوص هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری توسط شرکتهای تابعه بر اساس مصوبات مجمع عمومی شرکتها پس از تصویب هییت مدیره 32 تهیه و ارایه گزارشات و آمارهای مورد لزوم سازمان بورس اوراق بهادار 33 انجام عملیات بازارگردانی سهام شرکت توسط شرکتهای زیر مجموعه با هماهنگی هییت مدیره و ارایه گزارش ماهیانه آن به هییت مدیره ش 981002XXXX89716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره آقای خلیل رضاییان را به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هییت مدیره و همچنین آقای حمید رضا آذری به کد ملی 229233XXXX را به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای آقای خلیل رضاییان یا آقای عبد الحمید معافیان، همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد ش 980224XXXX64236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبد الحمید معافیان را به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سیدبهاالدین طالب نیای جهرمی را به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای خلیل رضاییان را به عنوان عضو هییت مدیره و آقای اکبر مهدیان به عنوان عضو هییت مدیره و آقای حیدر عالیشوندی را به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب نمودند. و آقای خلیل رضاییان به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال و تا پایان دوره هییت مدیره انتخاب نمودند و حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس یا نایب رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد ش 980203XXXX44389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1397 که بموجب نامه شماره 43732 , 122 مورخه 25/10/1397 مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 31/06/1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت و اعضای هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: استانداری فارس و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس همگی اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی ها به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند ش 971110XXXX74604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/3/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عبدالحمید معافیان (نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان) در هییت مدیره تغییر یافته و ایشان به عنوان رییس هییت مدیره انتخاب و تعیین گردید. 2 ـ آقای حمیدرضا آذری نماینده (شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان) به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب و تعیین گردید. 3 ـ پس از تعیین سمت اعضا هییت مدیره آقای خلیل رضاییان (نماینده استانداری فارس) به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت عضویت اعضا هییت مدیره تعیین گردید 4 ـ اسناد و اواراق بهادار و چکها و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت و اسناد عادی ومکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 970330XXXX06115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقرر گردید از این تاریخ آقای اکبر مهدیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان در جلسات هییت مدیره شرکت عمران توسعه فارس شرکت نماید ش 961221XXXX62513 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند. ش 961104XXXX56768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید معافیان به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و آقای حمید رضا آذری به عنوان عضو هییت مدیره انجام وظیفه نمایند و اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960927XXXX35302 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل رضاییان به نمایندگی از طرف استانداری فارس آقای حمیدرضا آذری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و آقای عبدالحمید معافیان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان و آقای محمد ارشدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به منظور حضور در جلسات هییت مدیره و انجام وظایف محوله شرکت معرفی گردیدند و نامبردگان بالا به اتفاق آقای مهندس محمد علی معین شخصیت حقیقی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای مجید آزادی اصل به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سپس اعضای هییت مدیره منتخب آقای مهندس خلیل رضاییان را به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا آذری را به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالحمید معافیان و آقای محمد ارشدی و آقای مهندس محمد علی معین را به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب نمودند. پس از تعیین سمت اعضا هییت مدیره جناب آقای مهندس محمد علی معین را به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب نمودند. ضمنا" مقرر شد حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور و چکها به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا" با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر باشد. ش 951119XXXX95600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: استانداری فارس ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان ـ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان ـ آقای محمد علی معین ـ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند ردیف های 1 تا 5 به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و ردیف 6 بسمت عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش 951119XXXX61629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی، حسابرسی آرین حساب شیراز به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 951119XXXX84134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 598437XXXX00 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0000 ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. مبلغ افزایش نقدی سرمایه به استناد گواهی شماره 192/39719 مورخ 04/10/1395 نزد بانک ملت شعبه اردیبهشت شیراز به حسابه شماره 336655XXXX شرکت واریز گردید. وماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید ماده 5 ـ سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX0000 (یک هزار میلیارد ریال) است. که به 1XXXXXXXX0 سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما" پرداخت گردیده است. ش 951014XXXX60971 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل رضاییان را به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حمید رضا آذری را به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالحمید معافیان را به عنوان دبیر و عضو هییت مدیره و آقای حمید افتخاری به عنوان عضو هییت مدیره و آقای حسن ممتحن را به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب نمودند و آقای محمد علی معین را به عنوان مدیرعامل شرکت (اعضای هییت مدیره و مدیرعامل از تاریخ 05/10/1394 ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه هییت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید ش 941124XXXX72764 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/94 با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی و اطلاعیه انتخاب گردیدند. استانداری فارس عضو اصلی هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان عضو اصلی هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان عضو اصلی هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان عضو اصلی هییت مدیره حسن ممتحن عضو اصلی هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند عضو علی البدل هییت مدیره به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش 941104XXXX11913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1393 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/06/1394 بانضمام مجوز شماره 326252 , 121 مورخ 04/06/1394 سازمان بور واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سرمایه شرکت از مبلغ سیصدو شش میلیارد ریال به مبلغ پانصد ونودوهشت میلیارد وچهارصد وسی وهفت میلیون ریال که مبلغ هفتاد وهشت میلیارد ریال آن از محل سود تقسیم نشده سهام و مبلغ نود وچهار میلیارد وهشتصد وسه میلیون ودویست وشصت وسه هزار ریال آن از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران ومبلغ یکصدونوزده میلیارد وششصدوسی وسه میلیون وهفتصد وسی وهفت هزارریال آن از محل آورده نقدی بموجب گواهی شماره 189 مورخ 02/06/1394 بانک ملی شعبه خیابان حسین فاطمی شیراز تامین وماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پانصد ونودوهشت میلیارد وچهاروصدو سی و هفت میلیون ریال کلا نقدی منقسم به پانصد ونود وهشت میلیون وچهار صد وسی وهفت هزار سهم هزارریالی بانام عادی می باشد که کلا پرداخت گردیده است. ش 940615XXXX59935 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بنا به تفویض اختیار افزایش سرمایه به هییت مدیره آگهی مربوطه در صورتجلسه هییت مدیره صادر می گردد. ش 940615XXXX83410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/01:

به:هییت مدیره محترم شرکت عمران وتوسعه فارس (سهامی عام)شماره ثبت 7130 از اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیر تجاری شیراز باسلام احتراما وفق ماده 176 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و تاییدیه شماره 321380 , 121 مورخ 24/04/1394 اداره نظارت بر انتشار وثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس واوراق بهادار وبارعایت کلیه مقررات مربوطه اجازه پذیره نویسی جهت شرکت عمران وتوسعه فارس (سهامی عام)شماره ثبت 7130 صادر می گردد ش 940501XXXX62188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره مکانیزه 139430XXXX37005392 مورخه 11/06/1394 بند یک آگهی به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و شش میلیارد ریال به مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد و چهارصدو سی و هفت میلیون ریال که مبلغ یکصدو بیست و چهار میلیاردو چهارصدو سی و هفت میلیون ریال آن از محل سود تقسیم نشده سهام و مبلغ چهل و هشت میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار ریال آن از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و مبلغ یکصدو نوزده میلیارد و ششصد و سی وسه میلیون و هفتصدو سی و هفت هزار ریال از محل آورده نقدی سهامداران بموجب گواهی شماره 189 مورخ 02/06/1394 بانک ملی ایران شعبه خیابان حسین فاطمی شیراز تامین و ماده 5 اساسنامه اصلاح به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ 598437XXXX00 ریال تماما نقدی که منقسم 598437000 سهم یکهزار ریالی بانام عادی میباشد که کلا پرداخت شده است. ش 940617XXXX24979 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر سید محمد احمدی را به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا آذری را به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالحمید معافیان را به عنوان دبیر و عضو هییت مدیره و آقای حمید افتخاری و آقای حسن ممتحن را به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب نمودند. مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. ش 931219XXXX56700 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ استانداری فارس ـ آقای حسن ممتحن ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان ـ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان ـ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند ـ شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار ردیف های یک تا پنج به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و ردیفهای 6 و 7 به ترتیب اولویت به عنوان اعضای علی البدل شرکت انتخاب گردیدند ش 931219XXXX20269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1393 مورد تصویب قرار گرفت. الف: شرکت حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. ب: شرکت حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. ج: روزنامه های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی و اطلاعیه به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند. ش 931219XXXX38497 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/24:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: استانداری فارس و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان آقایان حسن ممتحن سید محمود هاشمی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و شرکت سمیع فارس و شرکت توسعه کشاورزی فارس بسمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهبود ارقام بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی آریان فراز بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/92 بتصویب رسید. ش 1809175 مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/24:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد احمدی به نمایندگی از استانداری فارس بسمت رییس هییت مدیره، عضو اصلی و آقای سید محمود هاشمی بسمت نایب رییس هییت مدیره، عضو اصلی و آقای حسن ممتحن بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و عضو اصلی و آقای عبدالحمید معافیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و آقای حمید رضا آذری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بسمت اعضا هییت مدیره همگی اعضا اصلی هییت مدیره و آقای عباس لنشی زادگان به نمایندگی از شرکت سمبع فارس و آقای مهرداد شکر ریز به نمایندگی از شرکت توسعه کشاورزی فارس بسمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و چکها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ اختیارات مدیر عامل طبق لیست پیوست توسط هییت مدیره شرکت تعیین گردید. ش 1809172 مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/29:

پیرو آگهی شماره 28904 مورخه 24/12/1384 دربند 4 آگهی پسوند نام خانوادگی نماینده استانداری از قلم افتاده که با توجه به نامه شماره 409/85 مورخ 28/3/85 شرکت فوق و نامه شماره 320/3835 مورخ 27/3/1385 استانداری فارس نام و نام خانوادگی نامبرده آقای سید قاسم رضازاده یزدی صحیح است، لذا آگهی مزبور بدین نحو اصلاح می گردد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی