اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 482035

شناسه ملی: 14005368500

تاریخ ثبت: 1394/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1498755313

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله شهرک راه آهن خیابان محمد غزالی خیابان مسیبی چناربن پلاک 0 مجتمع ارغوان 4 طلوع فجرB 4 B 4 طبقه اول واحد 1

تاریخ تاسیس: 1394/08/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/18:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود عشرتی به شماره ملی 376190XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علی خطیبی به شماره ملی 007008XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 971114XXXX04285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهرک راه آهن ـ خیابان محمد غزالی ـ خیابان مسیبی چناربن ـ پلاک 0 ـ مجتمع (ارغوان 4 ) طلوع فجرB 4 ـ B 4 ـ طبقه اول ـ واحد 1 کدپستی 149875XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. پ 970823XXXX29280 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مسعودیه ـ کوچه لاله ـ کوچه شهید محمدعلی سلطانی ـ پلاک 434 ـ طبقه دوم ـ کدپستی 178766XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970230XXXX94186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ الهیه ـ خیابان بیدار ـ خیابان شهید سید مرتضی فیاضی پلاک 68 طبقه همکف واحد غربی کدپستی 196493XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961227XXXX66134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/18:

تاسیس شرکت سهامی خاص شهر سازان آلوارس در تاریخ 18/08/1394 به شماره ثبت 482035 به شناسه ملی 140053XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، پشتیبانی، مشاوره، فنی و ساخت امور پیمان کاری مربوط به ساختمان و ابنیه اعم از چوبی، سنگی، بتنی، فلزی، آجری، طراحی، پشتیبانی، مشاوره، فنی و ساخت امور پیمان کاری مربوط به بندها، سدها، ساختمان نیروگاه آبی، سازههای هیدرولیکی و تونلهای آب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازهای دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی «سیویل» تصفیه خانه های آب و فاضلاب، طراحی، پشتیبانی، مشاوره، فنی و ساخت امور پیمان کاری مربوط به راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستم انتقال هوایی پایه دار، تونلها و پلها، راههای زیرزمینی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهرانپارس، بلوار پروین، 196 شرقی، خیابان 137 رحیمی، پلاک 56 ، طبقه 1 شرقی. کدپستی 165686XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 202/3826 مورخ 14/7/94 نزد بانک انصار شعبه پیروزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: اکرم فتوحی بخشایش با کد ملی 173011XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره حامد فتاح با کد ملی 421985XXXX به سمت مدیرعامل فهیمه فتاح با کد ملی 421005XXXX به سمت رییس هییت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضای حامد فتاح با کد ملی 421985XXXX همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای خانم اکرم فتوحی بخشایش با کد ملی 173011XXXX همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: خانم اشرف السادات موسوی به شماره ملی 421902XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای ایمان پناهی به شماره ملی 053465XXXX به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 940818XXXX48815 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی