اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2338

شناسه ملی: 10760246225

تاریخ ثبت: 1382/08/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 4616878968

آدرس: نشانی قبلی به آمل خیابان امام خمینی آفتاب ششم ساختمان پرند طبقه سوم واحد 9

تاریخ تاسیس: 1382/08/24

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل می باشند: مجیدسلطانیان شاهاندشتی 214196XXXX محمدرضا سلطانیان شاهاندشتی 214189XXXX فاطمه سلطانیان شاهاندشتی 214191XXXX عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. بازرسان به شرح ذیل می باشند: سیدمجتبی حسینی کد ملی 214276XXXX بازرس اصلی سبحان اله داودی 498951XXXX بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970226XXXX78877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل می باشد: آقای مجیدسلطانیان شاهاندشتی با کد ملی 214196XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل آقای محمدرضا سلطانیان شاهاندشتی با کد ملی 214189XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم فاطمه سلطانیان شاهاندشتی با کد ملی 214191XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره افراد فوق برای مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قرارداد ها و عقو د اسلامی و... و اوراق عادی و نامه ها با امضا منفرد آقای مجیدسلطانیان شاهاندشتی مدیرعامل و رییس هییت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970226XXXX46554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/01:

پیرو آگهی شماره 10401/92/02 مورخ 9/4/1392 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25/9/1392 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به آمل خیابان امام خمینی آفتاب ششم ساختمان پرند طبقه سوم واحد 9 کدپستی 461687XXXX انتقال یافت. ش 800920XXXX114182XXXX مسیول ثبت شرکتهای آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/09:

پیرو آگهی شماره 21255/91/02 مورخ 8/7/1391 باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و هییت مدیره مورخه 29/3/1392 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1 آقای مجتبی حسینی به شماره ملی 214276XXXX و آقای سبحان الله داودی به شماره ملی 498951XXXX به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 اعضای هییت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید سلطانیان شاهاندشتی به شماره ملی 214196XXXX و آقای محمدرضا سلطانیان شاهاندشتی به شماره ملی 214189XXXX و خانم نفیسه احمدی آملی به شماره ملی 214017XXXX 3 سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون بمبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام یک میلیون پانصدهزار ریالی از طریق نقدی افزایش و مبلغ افزایش سرمایه و سرمایه تعهدی به بانک ملی شعبه خیابان طالب آملی آمل طی گواهی شماره 158 و 163 بتاریخ 8 و 4/4/1392 پرداخت شده است 4 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخه 29/3/1392 آقای مجید سلطانیان شاهاندشتی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم نفیسه احمدی آملی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم ستوده سلطانیان شاهاندشتی خارج از اعضای هییت مدیره به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 800920XXXX113828XXXX مسیول ثبت شرکتهای آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 43187/02 ـ 23/9/1388 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/9/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان سبحان اله داودی و سید مجتبی حسینی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا سلطانیان شاهاندشتی و مجید سلطانیان شاهاندشتی و خانم نفیسه احمدی آملی. 4 ـ بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/9/90 آقای مجید سلطانیان شاهاندشتی به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم نفیسه احمدی آملی به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک آمل مسیول ثبت شرکت ها

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 247061/02 26/9/86 باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/9/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان سبحان اله داودی و سیدمجتبی حسینی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مجید سلطانیان شاهاندشتی و محمدرضا سلطانیان شاهاندشتی و خانم نفسیه احمدی آملی. 4 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/9/88 آقای مجید سلطانیان شاهاندشتی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم نفیسه احمدی آملی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه و منضمات شرکت سبک بال آمل (سهامی خاص) که در تاریخ 24/8/82 ذیل ثبت شماره 2338 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: ساخت و تولید تیرچه های فلزی و اجرای نصب آن در کلیه ابنیه و وارد نمودن مواد و ماشین آلات مربوطه از خارج کشورو اقدام به نوع اموری که به نحوی از انحاد با کار شرکت مرتبط باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: آمل - خیابان طالب آملی - نبش دریا 12 . 3 - سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال می باشد که سی و پنج درصد آن معادل مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال نقدا پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: خانم نفیسه احمدی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مرتضی یحیی پور ارجمندی نایب رییس و خانم سلیمه نظری به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و بستن قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری و عادی با امضا مرتضی یحیی پور ارجمندی به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. 5 - بازرسان شرکت: آقای سهراب نظری به عنوان بازرس اصلی و خانم لیلا عابدی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 6 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی