اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 141252

شناسه ملی: 1010100175

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/08:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/04:

7,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: علی اکبر عطاری به کد ملی 432176XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/7 ریال به مبلغ 000/000/5 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 4/8/90 مرجان عطاری فرزند علی اکبر به ش ش 1036 صادره از تهران کد ملی 045280XXXX با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به مبلغ 000/500/7 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. کیوان عطاری به کد ملی 045006XXXX بسمت مدیرعامل و مرجان عطاری بسمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی