اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1836

شناسه ملی: 14000020663

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: برازجان خیابان امامت کوچه کوثر پلاک 28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/01:

5,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100 سهم 50000000 ریالی از محل آورده نقدی اعضا طی گواهی شماره 1788 مورخ 28/10/1398 بانک ملی ایران شعبه برازجان پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش 981112XXXX88166 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل می باشد: 1 خانم زهرا پورانی به شماره ملی 181714XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای حیدر باقرزاده به شماره ملی 352106XXXX به سمت نایب رییس و خانم ساره باقرزاده به شماره ملی 352129XXXX به سمت عضو هییت مدیره 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا خانم زهرا پورانی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 981018XXXX55363 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بشرح ذیل می باشد: 1 خانم زهرا پورانی کد ملی 181714XXXX و آقای حیدر باقرزاده کد ملی 352106XXXX و خانم ساره باقرزاده کد ملی 352129XXXX برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 آقای مهدی دانش پژوه کد ملی 350100XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای کیوان خلیفه کد ملی 352129XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 981018XXXX71803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - آقای مهدی دانش پژوه به شماره ملی 350100XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای کیوان خلیفه به شماره ملی 352129XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حیدر باقرزاده به شماره ملی 352106XXXX و خانم زهرا پورانی به شماره ملی 181714XXXX وخانم ساره باقرزاده به شماره ملی 352129XXXX ش 950808XXXX11197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: --خانم زهرا پورانی به شماره ملی 181714XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل - آقای حیدر باقر زاده به شماره ملی 352106XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - خانم ساره باقر زاده به شماره ملی 352129XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند د- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک- سفته،اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم زهرا پورانی همرا با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950808XXXX64807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/05:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/8/91 شرکت تولیدی بازرگانی شکلات نخلهای دشتستان سهامی خاص شماره ثبت 1836 و شناسه ملی 140000XXXX3 تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به آدرس برازجان ـ خیابان امامت کوچه کوثر پلاک 28 کدپستی 756173XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ خانم زهرا پورانی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حیدر باقر زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم عذرا روزبان عضو هییت مدیره همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت قانونی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 201610XXXX110007XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی