اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 15142

شناسه ملی: 10100560782

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد رضا شریف سلمانی کد ملی 006127XXXX وآقای مجید شریف سلیمانی کد ملی 006289XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ش 930827XXXX94917 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ـ باستناد سند صلح شماره 9903 دفتر اسناد رسمی شماره 199 مورخ 16 02 93 مقرر گردید خانم سهیلا ترکاشوند که دارای پنجاه میلیون ریال سهم الشرکه میباشد کلیه سهم الشرکه خود را به آقای محمد رضا شریف سلمانی ا منتقل نموده.و از شرکت خارج گردید. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت و ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید. ش 930827XXXX96406 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد رضا شریف سلمانی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره 2 ـ آقای مجید شریف سلیمانی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و ا وراق بهادار با امضای آقای محمد رضا شریف سلمانی مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 930827XXXX91874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/27:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 10/7/92 در شرکت آریا انرژی البرز ( با مسیولیت محدود) به شماره ثبت 15142 و شناسه ملی 101005XXXX2 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 آقایان مصطفی مهدی زاده با کد ملی 006455XXXX (خارج از شرکا) و محمدرضا شریف سلمانی با کد ملی 006127XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مجید شریف سلیمانی با کد ملی 006289XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند. 2 آقای مصطفی مهدی زاده (خارج از شرکا) به سمت مدیر عامل و محمدرضا شریف سلمانی به سمت رییس هییت مدیره و مجید شریف سلیمانی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 3 امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا محمدرضا شریف سلمانی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر می باشد. 4 آقای محمدرضا شریف سلمانی به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت انتخاب و ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 1717948 ثبت شرکتهای ثبت کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/15:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/4/92 در شرکت آریا انرژی البرز ( با مسیولیت محدود) به شماره ثبت 15142 و شناسه ملی 101005XXXX2 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 آقایان علی حجتی امین لو با کد ملی 004038XXXX (خارج از شرکا) به سمت مدیر عامل و محمدرضا شریف سلمانی با کد ملی 006127XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مجید شریف سلیمانی با کد ملی 006289XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند. 2 آقای محمدرضا شریف سلمانی به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت انتخاب و ماده 16 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 3 امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای محمدرضا شریف سلمانی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش 1686324 ثبت شرکتهای ثبت کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی