اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 23172

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/14:

6,300,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/11/86 تحت شماره 23172 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/11/86 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1- موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی از سازمان مسکن و شهرسازی جهت اعضا در قالب عقد قرارداد اجاره 99 ساله، اخذ وام و تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و سایر منابع مجاز و اخذ کمکهای بلاعوض جهت ساخت واحد مسکونی اعضا، اجرای پروژههای مسکونی در زمینهای اعضای مذکور در صورت اخذ مجوزهای قانونی (دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی) و یا واگذاری احداث این پروژهها به اشخاص دارای مجوز قانونی لازم 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال 3- مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، شنب غازان، مسجد حسن بقال 4- سرمایه شرکت: مبلغ 000/300/6 ریال میباشد که مبلغ 000/300/6 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 16 مورخ 4/11/86 نزد بانک صندوق تعاون شعبه تبریز پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 1- آقای عباسعلی سیفاله غازانی به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمد صیامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای حسین عدل جوی غازانی به سمت عضو هیئت مدیره 4- آقای رحیم ته بازی به سمت عضو هیئت مدیره 5- آقای حسن قاسمی غازانی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علیالبدل) 6- آقای ابراهیم اشرفی غازانی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علیالبدل) 7- آقای وحید صبری غازانی به سمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند 8- آقای رحیم ته بازی به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردید. 6- دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای عباسعلی سیفالهی غازانی رئیس هیئت مدیره و وحید صبری غازانی رئیس امور مالی به اتفاق رحیم ته بازی مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامهها با امضای رحیم ته بازی مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7- اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. 8- بازرس اصلی و علیالبدل: 1- آقای صمد جعفری مشاهیر به عنوان بازرس اصلی 2- آقای عبدالحسین سیفالهی غازانی به عنوان بازرس اصلی 3- آقای شهاب ته بازی به عنوان بازرس اصلی 4- آقای اصغر سیفالهی غازانی به عنوان بازرس علیالبدل مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی