اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1086

شناسه ملی: 10861181968

تاریخ ثبت: 1388/04/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 8741835631

تاریخ تاسیس: 1388/04/31

آدرس: آران و بیدگل خیابان حضرت ابوالفضل ع کوچه 8 متری دهنو

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

الف باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/90 شرکت مذکور و نام شماره 2812 مورخه 22/1/91 اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آران و بیدگل: تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت که به تبع آن ماده 22 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت. ماده 22 : هییت مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند و بقیه بشرح ماده 22 اساسنامه. ب باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه های 21/11/90 و 26/11/90 شرکت مذکور و نامه شماره 2811 مورخه 22/1/91 اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آران و بیدگل: 1 آقای عباس عابدین زاده عضو و به سمت رییس هییت مدیره و سید محمد سیدی بیدگلی عضو و به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا احمدی بیدگلی عضو و به سمت منشی هییت مدیره و علیرضا مهتری آرانی و محمود استادیان بیدگلی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و مصطفی لطیفی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 2 آقای محمود استادیان بیدگلی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 3 آقایان عباس مهتری آرانی و حسین خادم حضرتی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. 4 سرمایه شرکت تعاونی از بیست و چهار میلیون ریال به نود و سه میلیون ریال و تعداد اعضا از 6 نفر به 31 نفر افزایش یافت. 5 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رییس هییت مدیره، عضو اصلی هییت مدیره آقای علیرضا مهتری آرانی حق امضا خواهد داشت. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/31:

نظر به ماده 52 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی تاکسی بی سیم کویر سبز آران و بیدگل در تاریخ 31/4/1388 تحت شماره 1086 و شناسه ملی 108611XXXX8 در شعبه ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: تهیه و تدارک انواع خدمات وابسته به شغل اعضا و تامین انبار تعمیرگاه و وسایل حمل و نقل مورد نیاز جهت اداره امور تعاونی تنظیم و اداره امور حمل و نقل مسافر شهر آران و بیدگل به سایر نقاط کشور با دریافت کارمزد از اعضا بقیه بشرح ماده 3 اساسنامه. 2 مرکز اصلی شرکت: آران و بیدگل، خیابان حضرت ابوالفضل (ع)، کوچه 8 متری دهنو کدپستی 874183XXXX 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: مبلغ بیست و چهار میلیون ریال منقسم به 24 سهم بانام یک میلیون ریالی که مبلغ هشت میلیون ریال آن برابر گواهی صندوق تعاونی شعبه آران و بیدگل به حساب جاری 1/393 شرکت واریز گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 مدیران و دارندگان حق امضا: علیرضا مهتری آرانی عضو و به سمت رییس، علی عباس بابایان عضو و به سمت نایب رییس، محمد عبدلی قمصری عضو و به سمت منشی، مرتضی حسن پور و سید عباس نیکوکار نوش آبادی به سمت عضو اصلی، مصطفی لطیفی سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و سید عباس نیکوکار نوش آبادی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضای مدیر عامل و رییس متفقا همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب نامبرده نایب رییس حق امضا خواهد داشت. 6 بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به ترتیب: سید مجتبی طالبی و حسین خادم حضرتی برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) در 51 ماده و 64 تبصره در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی