اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 326081

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: شهر تهران کرج حصارک پایین خ مالک اشتر ک طالقانی بالا

تاریخ تاسیس: 1387/04/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/09:

60,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 19/04/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران کرج حصارک پایین خ مالک اشتر ک طالقانی بالا پ 164 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . در تاریخ 13/05/1387 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت . اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 09/04/1387 تحت شماره 326081 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 09/04/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: کلیه کارهای خدمات تاسیس اتی عمرانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی گرفتن وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطا نمایندگی انجام هرگونه عملیات مجاز مرتبط با موضوع شرکت که برای شرکت مفید باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران سبلان شمالی ک داودآبادی ک علی پور پ 41/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/60 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی مرادی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد مرادی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای محمد مرادی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی