اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 396570

شناسه ملی: 10320464387

تاریخ ثبت: 1389/11/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1488718534

آدرس: شهر تهران خ مولوی کوچه نایب مهدی پلاک 5 طبقه سوم

تاریخ تاسیس: 1389/11/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ مولوی کوچه نایب مهدی پلاک 5 طبقه سوم کد پستی 148871XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 25/3/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/11/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 11 اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده بتصویب رسید. 21 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/001/1 ریال منقسم به یک هزار و یک سهم 000/000/1 ریالی که تعداد یک هزار و یک سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 31 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدعلی عباس شهیر به شماره ملی 003933XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم فاطمه قره داغی به شماره ملی 545979XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد مستمری به شماره ملی 038086XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای حمیدعلی عباس شهیر به شماره ملی 003933XXXX به سمت مدیر عامل ، 41 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 51 آقای حبیب اله مجتهدی قره بلاغ به شماره ملی 216137XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سخن سنج اشتیانی به شماره ملی 005738XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 61 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 8/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد مستمری به شماره ملی 038086XXXX به شماره شناسنامه 94963 تاریخ تولد 1/3/40 فرزند حسین با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/001/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدعلی عباس شهیر به شماره ملی 003933XXXX و خانم فاطمه قره داغی به شماره ملی 545979XXXX و آقای محمد مستمری به شماره ملی 038086XXXX . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدعلی عباس شهیر به شماره ملی 003933XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه قره داغی به شماره ملی 545979XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد مستمری به شماره ملی 038086XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدعلی عباس شهیر به شماره ملی 003933XXXX به سمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/11/1389 تحت شماره 396570 و شناسه ملی 103204XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/11/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری ساختمان عمرانی بازرگانی ساخت طراحی اجرا محاسبه نظارت فنی مشارکت در ساخت، ساخت کلیه ابنیه سبک و سنگین صنعتی و ساختمانی بیمارستانی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز مرتبط ماشین آلات مواد اولیه مصالح ساختمانی مشارکت در امور سرمایه گذاری داخلی و خارجی مرتبط اخذ وام و اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در مزایده مناقصه همایش و سایر موارد عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و خصوصی) و ارایه راهکارها و روش ها درجهت بهبود شرکت و هرگونه فعالیت که طبق مقررات جاری کشور در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران کن سرآسیاب محله تختک ک شهدا ک سلطان محمد پ 12 ط 2 ـ کدپستی 148871XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حمیدعلی عباس شهیر به شماره ملی 003933XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم فاطمه قره داغی به شماره ملی 545979XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حمیدعلی عباس شهیر به شماره ملی 003933XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی