اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 91772

شناسه ملی: 10101361009

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1581673734

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ایرانشهر ، خیابان ایرانشهر ، خیابان سمیه ، پلاک 192 ، طبقه دوم ، واحد 7

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

40,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/19:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/07/14:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/07/10:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیزاله رضاییان به شماره ملی 068143XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سینا رضاییان به شماره ملی 006846XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سروش رضاییان به شماره ملی 007933XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 980913XXXX32859 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 980913XXXX02437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شاپور کاظم نژاد اشکیت بشماره ملی: 630931XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم اسمعیل پور بشماره ملی: 049042XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عزیزاله رضاییان به شماره ملی: 068143XXXX آقای سینا رضاییان به شماره ملی: 006846XXXX آقای سروش رضاییان به شماره ملی: 007933XXXX ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد منتهی به سال مالی 1397 شرکت به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های دعوت شرکت تعیین و انتخاب شد. پ 980320XXXX39870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیزاله رضاییان با کد ملی 068143XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و آقای سینا رضاییان با کد ملی 006846XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و آقای سروش رضاییان با کد ملی 007933XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 980216XXXX00720 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ایرانشهر، خیابان ایرانشهر، خیابان سمیه، پلاک 192 ، طبقه دوم، واحد 7 کدپستی 158167XXXX تغییر یافت. پ 971115XXXX78682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ انقلاب اسلامی خیابان ایرانشهر خیابان سمیه پلاک 192 طبقه همکف واحد 4 کد پستی 158167XXXX تغییر یافت. پ 960802XXXX22153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال منقسم بر 40000 سهم بانام 1000000 ریالی از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شدو ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ 960331XXXX83855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاپور کاظم نژاد اشکیت بشماره ملی 630931XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم اکرم اسمعیل پور بشماره ملی 049042XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند پ 960331XXXX93437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عزیر الله رضاییان بشماره ملی 068143XXXX بسمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره آقای سینا رضاییان بشماره ملی 006846XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای سروش رضاییان بشماره ملی 007933XXXX بسمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و بطور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ 960301XXXX03216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عزیر الله رضاییان بشماره ملی 068143XXXX و آقای سینا رضاییان بشماره ملی 006846XXXX و آقای سروش رضاییان بشماره ملی 007933XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت توانگر محاسب و همکاران به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم اسمعیل پور بشماره ملی 049042XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 960301XXXX26801 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیرالله رضاییان بشماره ملی 068143XXXX و آقای سینا رضاییان بشماره ملی 006846XXXX و آقای سروش رضاییان بشماره ملی 007933XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت توانگر محاسب و همکاران ب شناسه ملی 103208XXXX2 بسمت بازرس اصلی و خانم اکرم اسمعیل پور بشماره ملی 049042XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950902XXXX01506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/02:

آگهی تغییرات شرکت ابران صنعت سهامی خاص به شماره ثبت 91772 و شناسه ملی 101013XXXX9 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید محمد پور بشماره ملی 005214XXXX (خارج از سهامداران و اعضا هییت مدیره) بسمت مدیر عامل وآقای عزیر الله رضاییان بشماره ملی 068143XXXX بسمت رییس هییت مدیره وآقای سینا رضاییان بشماره ملی 006846XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره وآقای سروش رضاییان بشماره ملی 007933XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند.حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و بطور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت توانگر محاسب و همکاران ب شناسه ملی: 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم اسمعیل پور بشماره ملی 049042XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ 940914XXXX60480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 10000 سهم بانام 1000000 ریالی که تماما پرداخت شده می باشد از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 940813XXXX72270 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عزیزاله رضاییان به شماره ملی: 068143XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره. سینا رضاییان به شماره ملی: 006846XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. سروش رضاییان به شماره ملی: 007933XXXX به سمت عضو هییت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 940813XXXX23827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اکرم اسمعیل پور به شماره ملی 049042XXXX به سمت بازرس اصلی و شاهپورکاظم نژاد اشکیت به شماره ملی 630931XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ اعضای هییت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: عزیزاله رضاییان به شماره ملی: 068143XXXX سینا رضاییان به شماره ملی: 006846XXXX سروش رضاییان به شماره ملی: 007933XXXX ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1393 به تصویب رسید. پ 940813XXXX26554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اکرم اسمعیل پور به شماره ملی 049042XXXX به سمت بازرس اصلی و شاهپورکاظم نژاد اشکیت به شماره ملی 630931XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ ترازنامه وحساب سودوزیان عملکرد مالی منتهی به سال مالی 1392 مورد تصویب قرار گرفت. پ 940813XXXX40420 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 4/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مولایی به شماره ملی 007460XXXX و آقای شاپور کاظم نژاداشکیت به شماره ملی 630931XXXX به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عزیزاله رضاییان به شماره ملی 068142XXXX3 آقای سینا رضاییان به شماره ملی 006846XXXX آقای سروش رضاییان به شماره ملی 007933XXXX پ 1719875 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره شرکت سه نفر خواهدبود و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح شد. همچنین بند "ز" از ماده 14 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ 1719874 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیزاله رضاییان به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای سینا رضاییان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سروش رضاییان به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و قراردادها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1719877 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/7/86 کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/1 ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/7/86 تعداد 15 سهم بانام شرکت به بی نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم 85 سهم آن بانام و 15 سهم آن بی نام 000/000/1 ریالی میباشد و ماده اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی