اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4731

شناسه ملی: 10660052013

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای بهروز الیاسی به شماره ملی 335830XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای اله مراد علیخانی به شماره ملی 383903XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم امجدیان به شماره ملی 335832XXXX و خانم مهناز امجدیان به شماره ملی 325684XXXX و خانم عصمت محمدی کوره به شماره ملی 335827XXXX و آقای محسن امجدیان به شماره ملی 325688XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 980923XXXX79939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم مهناز امجدیان به شماره ملی 325684XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن امجدیان به شماره ملی 325688XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم امجدیان به شماره ملی 335832XXXX به سمت مدیر عامل و خانم عصمت محمدی کوره به شماره ملی 335827XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری به امضا مدیر عامل شرکت(آقای ابراهیم امجدیان) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 980923XXXX78794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تفویض اختیارات هییت مدیره به مدیر عامل به شرح ذیل صورت گرفت : 1 -وکالت راجع به اعتراض به رای , تجدید نظر , فرجام خواهی و اعاده دادرسی 2 -وکالت در مصالحه و سازش 3 -وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند 4 -وکالت در تعیین جاعل 5 -وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داوری 6 -وکالت در توکیل 7 -وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 8 -وکالت در دعوی خسارت 9 -وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا 10 -وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث 11 -وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث 12 -وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن 13 -وکالت در ادعای اعسار 14 -وکالت در قبول یا رد سوگند 15 -وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. ش 980923XXXX72167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم امجدیان به شماره ملی 335832XXXX تا تاریخ 28/05/1396 و خانم مهناز امجدیان به شماره ملی 325684XXXX تا تاریخ 28/05/1396 و خانم عصمت محمدی کوره به شماره ملی 335827XXXX تا تاریخ 28/05/1396 و آقای محسن امجدیان به شماره ملی 325688XXXX تا تاریخ 28/05/1396 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ آقای بهروز الیاسی به شماره ملی 335830XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای اله مراد علیخانی به شماره ملی 383903XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940622XXXX44336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم امجدیان به شماره ملی 335832XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره و خانم مهناز امجدیان به شماره ملی 325684XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم عصمت محمدی کوره به شماره ملی 335827XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن امجدیان به شماره ملی 325688XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسنادواوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات واسناد تعهد آور وهمچنین کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940622XXXX96979 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/4/92 و عادی بطور فوق العاده مورخ 5/4/92 تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید. الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان ابراهیم امجدیان به شماره ملی 325832XXXX ، محسن امجدیان به شماره ملی 325688XXXX و اسعد صالحی به شماره ملی 383910XXXX و خانمها مهناز امجدیان به شماره ملی 325684XXXX و عصمت محمدی کوره به شماره ملی 325827XXXX ب آقایان بهروز الیاسی به شماره ملی 335830XXXX و اله مراد علیخانی به شماره ملی 383903XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. د به موضوع شرکت: انجام خدمات اجرای ساختمان الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ه طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/4/92 ابراهیم امجدیان به سمت مدیر عامل و مهناز امجدیان به سمت رییس هییت مدیره و محسن امجدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و اسعد صالحی و عصمت محمدی کوره به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1671935 ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/6/90 و فوق العاده مورخ 6/6/90 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: 1 ـ افراد ذیل بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان ابراهیم امجدیان و محسن امجدیان و خانم ها عصمت محمدی کوره و مهناز امجدیان 2 ـ آقایان غلامحسن صالحی اکرم و اله مراد علیخانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی انتخاب گردید. 4 ـ آدرس شرکت به نشانی: کرمانشاه، 22 بهمن، سی متری دوم، بلوار وحدت، کوی 120 ، پلاک 26 منتقل گردید و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 7/6/90 ابراهیم امجدیان بسمت مدیرعامل، مهناز امجدیان بسمت ریس هییت مدیره و محسن امجدیان بسمت نایب رییس هییت مدیره و عصمت محمدی کوره بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/10:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/7/86 شرکت مزبور که در تاریخ 2/8/86 به این اداره رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 - آقایان ابراهیم امجدیان، محسن امجدیان، خانمها عصمت محمدی کوره و مهناز امجدیان به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - پرویز امیریان و حسین صالحی اکرم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/7/86 مهناز امجدیان به سمت رییس هییت مدیره ابراهیم امجدیان به سمت مدیر عامل محسن امجدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره عصمت محمدی کوره به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادهای رسمی و تعهدآور بامضای مدیر عامل آقای ابراهیم امجدیان همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکت های کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی