اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 241653

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/12/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تهران شهرزیبا میدان نور بلوار شهیدستاری کوچه بنفشه 13

تاریخ تاسیس: 1383/12/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/12/06:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 6/12/83 تحت شماره 241653 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/12/83 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت:فعالیت در زمینه ها وموضوعات مختلف اعم از بخش های صنعتی کشاورزی ساختمانی، بازرگانی خدماتی مربوط به موضوع و مشتقات وزیرمجموعه های آنها بصورت مستقیم یا مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ نمایندگی از داخل یا خارج از کشور همچنین خرید سهام و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای سرمایه پذیر یا ایجاد وتآسیس شرکتهای جدید متناسب با موضوع فعالیت این شرکت. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهرزیبا میدان نور بلوار شهیدستاری کوچه بنفشه 13 پ 21 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به 5000 سهم 1000 ریالی با نام که مبلغ 000/000/2 ریال آن طی گواهی شماره 2/73/3157 مورخه 18/11/83 بانک صادرات شعبه 3157 پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: خانم فاطمه محمودی بسمت رییس هییت مدیره و محمد محمودی بسمت نایب رییس هییت مدیره و ایرج محمودی بسمت مدیرعامل و سمیه محمودی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک وسفته و بروات با امضای منفرد ایرج محمودی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل:آقای سید اشرف شمس موسوی به سمت بازرس اصلی و آقای سید مهدی فاطری رضوانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی