اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1218

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/09/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/09/29:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوقالذکر که در برابر مجوز شماره 14987 مورخ 29/9/85 اداره تعاون ساوجبلاغ که در تاریخ 12/10/85 تحت شماره 1218 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/10/85 از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1- موضوع شرکت: پرورش زنبور عسل، تولید ملکه، تولید زنبورعسل، تولید عسل، ژله رویال، بره موم و گرده گل 2- مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: ساوجبلاغ- باغبانکلاه- کوچه کنار جو- منزل زکریا قدردان 4- سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم 000/300 ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال طی گواهی شماره 312/1707 مورخ 28/9/85 نزد صندوق تعاون شعبه مرکزی نقداً واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5- اولین مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای یونس قدردان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن قدردان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای زکریا قدردان منشی هیئت مدیره و آقای علی خرمی عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقای محسن قدردان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضاء ثابت آقای محسن قدردان (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و یونس قدران (رئیس هیئت مدیره) یا ذکریا قدران (منشی هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامهها با امضاء آقای محسن قدردان (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6- اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه شرکت. 7- بازرس اصلی و علیالبدل: خانم اکرم قدردان بازرس اصلی و خانم لیلا بمانی خراجی بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی