اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33808

شناسه ملی: 10200416908

تاریخ ثبت: 1391/01/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: به نشانی جدید تبریز خیابان هفده شهریور جدید ساختمان 39 طبقه 5 واحد E 5

کد پستی: 5138857391

تاریخ تاسیس: 1391/01/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/01/27:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای کامیار تقی زاده اسکویی به کد ملی 170009XXXX ـ خانم زهرا الفت نوبری به کد ملی 137586XXXX ـ آقای اسد راستکار منافی به کد ملی 137899XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سعید صادق پوری به کد ملی 137887XXXX و آقای احد فرمایشی به کد ملی 137809XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه فجر آذربایجان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970403XXXX39541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای کامیار تقی زاده اسکویی به کد ملی 170009XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ خانم زهرا الفت نوبری به کد ملی 137586XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای اسد راستکار منافی به کد ملی 137899XXXX سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970403XXXX62390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامیار تقی زاده اسکویی به شماره ملی 170009XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره زهرا الفت نوبری به شماره ملی 137586XXXX به سمت رییس هییت مدیره احد فرمایشی به شماره ملی 137809XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آدرس شرکت به نشانی جدید: تبریز ـ شهرک صنعتی شهید رجایی ـ ضلع جنوبی ـ 20 متری پنجم غربی ـ پلاک 14 ـ کدپستی 536173XXXX تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 951025XXXX02916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامیار تقی زاده اسکویی به شماره ملی 170009XXXX زهرا الفت نوبری به شماره ملی 137586XXXX احد فرمایشی به شماره ملی 137809XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. سعید صادق پوری به شماره ملی 137887XXXX روح انگیز عبداله پور به شماره ملی 138258XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 951025XXXX51201 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: تبریز ـ خیابان هفده شهریور جدید ـ ساختمان 39 ـ طبقه 5 ـ واحد E 5 کدپستی 513885XXXX تغییر و انتقال یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 940726XXXX83358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/04:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: کامیار تقی زاده اسکویی به کد ملی 170009XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره امیر قاسم خویی لر به کد ملی 138031XXXX بسمت رییس هییت مدیره کیا تقی زاده اسکویی به کد ملی 137916XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات، قراردادها باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی: تبریز ـ 17 شهریور جدید ـ ساختمان 39 ـ طبقه 3 ـ واحد سه دی کدپستی 513885XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. ش 001010XXXX117000XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/04:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: کامیار تقی زاده اسکویی به کد ملی 170009XXXX امیر قاسم خویی لر به کد ملی 138031XXXX کیا تقی زاده اسکویی به کد ملی 137916XXXX روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. علی رضا حسین زاده اسگویی به کد ملی 137992XXXX به عنوان بازرس اصلی، حبیب متانت به کد ملی 137368XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 93 انتخاب شدند. ش 001010XXXX117000XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/31:

شرکت فوق در تاریخ 27/01/1391 تحت شماره 33808 و شناسه ملی 102004XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 31/01/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار مهد آزادی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید توزیع تعمیر و نگهداری نصب و راه اندازی تجهیزات بیمارستانی پزشکی و دندانپزشکی دارویی و شیمیایی ارایه خدمات پس از فروش واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کالاهای مجاز بازاریابی داخلی و خارجی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات مشارکت در مناقصات و مزایده ها عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به نام شرکت اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی و شرکتهای داخلی و خارجی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ولیعصر مابین مخابرات و فلکه بزرگ پ 8 تلفن 3314861 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 675 مورخ 05/10/1390 نزد بانک ملت شعبه فروغی تبریز پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای امیر قاسم خویی لر به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای کیا تقی زاده اسکویی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای کامیار تقی زاده اسکویی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای کامیار تقی زاده اسکویی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای علی رضا حسین زاده اسکویی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای حبیب متانت به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی