اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10720270389

تاریخ ثبت: 1388/09/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/09/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/9/1388 تحت شماره 15083 و شناسه ملی 107202XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/9/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور فعالیتها در امور فنی برق و همچنین کلیه امورات پشتیبانی اداری و خدماتی مربوط به برق با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان گیلان شهر رشت بلوار مدرس کوچه ایثار ساختمان قایم طبقه 2 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای علی میرزایی ویشکایی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم زینب آراسته فرد به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای علی میرزایی ویشکایی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه می باشد رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی