اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 5052

شناسه ملی: 10861136770

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تصفیه استان مازندران شهرستان بابل بخش مرکزی شهر بابل کوی امیرالمومنین بلوار امام رضا ع کوچه سردار شهید سبزعلی خداداد 4 پلاک 31 طبقه اول

کد پستی: 4716757494

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای منوچهر گرایلی به شماره ملی 216121XXXX به سمت مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه استان مازندران شهرستان بابل بخش مرکزی شهر بابل کوی امیرالمومنین بلوار امام رضا (ع) کوچه سردار شهید سبزعلی خداداد 4 پلاک 31 طبقه اول کدپستی 471675XXXX می باشد. ش 980230XXXX06834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـآقای منوچهرگرایلی بشماره ملی 216121XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ومدیرعامل وآقای علی اکبری امیر بشماره ملی 206116XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره وآقای محمدرضا غلامی شاکر بشماره ملی 203140XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـکلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها وعقود اسلامی وهمچنین سایرنامه های اداری ومکاتبات عادی با امضای آقای منوچهرگرایلی (رییس هییت مدیره ومدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد. ش 940124XXXX37225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـاعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهرگرایلی بشماره ملی 216121XXXX و آقای علی اکبری امیر بشماره ملی 206116XXXX و آقای محمدرضاغلامی شاکر بشماره ملی 203140XXXX برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـآقای عنایت اله بهاری راد بشماره ملی 206397XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اسداله کیایی بشماره ملی 206123XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال اتخاب گردیدند. 3 ـروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعین گردید. ش 940124XXXX65381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 1189/03 ـ 19/1/88 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/10/1389 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ ترازنامه مالی سال 1388 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 ـ آقایان منوچهر گرایلی ـ علی اکبری امیر ـ محمدرضا غلامی شاکر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 3 ـ آقایان عنایت اله بهاری راد و اسداله کیایی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ برابر صورت جلسه مورخ 2/10/1389 هییت مدیره آقای منوچهر گرایلی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و علی اکبر امیری بسمت نایب رییس و محمدرضا غلامی شاکر بسمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، بروات) و عقوداسلامی و سایر نامه های اداری و عادی با امضا منوچهر گراییلی (مدیرعامل) و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی