اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 364

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 16061/6/104 – 18/8/84 و به اسناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه 1/3/85 که منظم به نامه شماره 300 – 20/3/85 اداره تعاون مرند می باشد. تغییرات زیر در شرکت مذکور حاصل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1- آقایان اسد سلطانپور بسمت رئیس هیئت مدیره ، علی اکبر فرج زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد سعید ادیب به سمت منشی هیئت مدیره و محمود آقاجانزاده به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند. 2- مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره به امضای محمود آقاجانزاده بسمت مدیر عامل و اسد سلطانپور بسمت رئیس هیئت مدیره و در غیاب اسد سلطانپور به امضاء علی اکبر فرج زاده نائب رئیس و کلیه اوراق عادی به امضاء محمود آقاجانزاده مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت مرند .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 893 - 20/1/83 و به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه 7/5/84 و هییت مدیره مورخ 30/5/84 که منظم به نامه شماره 801 - 26/7/84 اداره تعاون مرند میباشد تغییرات زیر درشرکت مذکور حاصل گردیده جهت اطلاع عمومی اطلاع عمومی آگهی می گردد. 1 -آقایان اسد سلطانپور,علی اکبر فرج زاده, محمد سعید ادیب, سیروس امیر طاهری و عباس جهانگیری لیواری به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و احد طریقت و حمیدرضا حایری به عنوان اعضاس علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. اسد سلطانپور به سمت رییس هییت مدیره و علی اکبر فرج زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد سعید ادیب به سمت منشی هییت مدیره و سعید مهستی به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضا سعید مهستی مدیر عامل و اسد سلطانپور رییس هییت مدیره و در غیاب اسد سلطانپور به امضا علی اکبر فرج زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی به امضا سعید مهستی به سمت مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 2 -آقایان بهمن حاج آقا علیزاده به سمت بازرس اصلی و هدایت پیری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 3 -بیلان مالی سالهای 81 و 82 و 83 به تصویب رسید. 4 -روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سرپرست اداره ثبت مرند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی