اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 273

شناسه ملی: 14000145585

تاریخ ثبت: 1390/10/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: شهرستان طارم آببر شهرک صنعتی آببر

کد پستی: 4591936163

تاریخ تاسیس: 1390/10/22

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد تاییدیه شماره 2759 مورخه 22/10/90 اداره تعاون شهرستان طارم شرکت تعاونی گیاه گستر طارم در تاریخ 9/11/90 تحت شماره 273 این اداره و شناسه ملی 140001XXXX5 بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر است: 1 ـ موضوع شرکت: تولید و بسته بندی عرقیات گیاهی، عصاره های گیاهی، روغن های گیاهی، انواع کرم های گیاهی، انواع فراورده های زیتون و روغن زیتون و کنسرو زیتون، پودر سیر، تولید و فرآوری و بسته بندی انواع محصولات باغی و زراعی و سیر ترشی بشرح ماده سه اساسنامه. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان طارم آببر شهرک صنعتی آببر کدپستی 459193XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به یک صد و پنج هزار ریالی که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن نقداً بحساب جاری شماره 1/796677/111/2104 بانک توسعه تعاون شعبه طارم بحساب شرکت واریز گردیده است و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان ابراهیم حیدری کد ملی 539925XXXX کدپستی 459163XXXX ، مهدی عمارلو کد ملی 539990XXXX و کدپستی 459183XXXX و خانم مریم خلخالی کد ملی 427014XXXX و کدپستی 459193XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای رهبر عمارلو کد ملی 539925XXXX و کدپستی 459183XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب که از این ابراهیم حیدری بسمت رییس، مریم خلخالی بسمت نایب رییس و مهدی عمارلو بسمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و مهدی عمارلو بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا یک یا دو نفر از اعضا هییت مدیره ابراهیم حیدری رییس هییت مدیره باتفاق مهدی عمارلو مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها باامضا مهدی عمارلو مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 ـ بازرسان شرکت: آقایان علیرضا حیدری کد ملی 539990XXXX و کدپستی 459181XXXX بسمت بازرس اصلی و محسن اشتری کد ملی 539991XXXX کدپستی 459181XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت طارم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی