اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 90

شناسه ملی: 10980303951

تاریخ ثبت: 1383/07/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: شماره ثبت 2783 بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/11/96 مرکز اصلی شرکت سنگر راه خاوران با مسیولیت محدود به شماره ثبت 90 واحد ثبتی دنا به نشانی استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج شرف اباد کوچه فرهاد ارامش نژاد خیابان طاهری پلاک 6 طبقه دوم

کد پستی: 7591617664

تاریخ تاسیس: 1383/07/05

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای حق پرست پیغان به شماره ملی 423103XXXX و آقای میلاد پیغان به شماره ملی 541008XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. آقای حق پرست پیغان به شماره ملی 423103XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره آقای میلاد پیغان به شماره ملی 541008XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و برای مدت نامحدود انتخاب شدند وحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضا حق پرست پیغان ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 981026XXXX71691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/09/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: کاهش سرمایه از طریق خروج شریک پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شده که: 1 آقای نگهدار پیغان فرزند ابوالفضل به کد ملی 423103XXXX به شماره شناسنامه 371 صادره از بویراحمد به آدرس یاسوج با دریافت مبلغ 000 100 هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و مسیولیتی در شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از خروج شرکای قدیم 1 آقای حق پرست پیغان دارای 000/900 سهم الشرکه 2 آقای میلاد پیغان دارای 000/100 ریال سهم الشرکه ش 981026XXXX34928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ورود شریک جدید و افزایش سرمایه آقای میلاد پیغان فرزند حق پرست به کد ملی 541008XXXX به شماره شناسنامه 0 صادره از مبارکه به آدرس یاسوج با پرداخت مبلغ 000/100 هزار ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود و سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه: 1 آقای حق پرست پیغان دارای 900/000 سهم الشرکه 2 آقای نگهدار پیغان دارای 100/000 ریال سهم الشرکه 3 میلاد پیغان دارای 000/100 ریال سهم الشرکه ش 981026XXXX77349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/21:

و به شماره ثبت 2783 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/11/96 مرکز اصلی شرکت سنگر راه خاوران با مسیولیت محدود به شماره ثبت 90 واحد ثبتی دنا به نشانی استان کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج - شرف اباد-کوچه فرهاد ارامش نژاد- خیابان طاهری- پلاک 6 طبقه دوم کدپستی 759161XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 2783 به ثبت رسیده و جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد. ش 980921XXXX16238 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان دنا به استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شرف اباد ـ کوچه ((فرهاد ارامش نژاد)) ـ خیابان (طاهری) ـ پلاک 6 ـ طبقه دوم ـ کدپستی 759161XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961202XXXX82495 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/05/13:

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/5/87 که در محل شرکت تشکیل گردیده در تاریخ 7/5/87 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. 1 - به موضوع شرکت علاوه بر موارد قبلی نگهداری مراکز مخابراتی، تاسیس اتی به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 2 - مرکز اصلی شرکت از یاسوج، بخش سادات محمودی روستای دشت بز به آدرس سی سخت قلعه مرکزی زیر بلوار حافظ جنب مغازه امینی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت سنگر راه خاوران ( با مسیولیت محدود) که در مورخه 5/7/83 تحت شماره 2783 در دایره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضا گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: خدماتی از قبیل پخت و پز، سرایداری چمنزنی، نگهبانی، سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان ادارات و تامین نیروی انسانی. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: یاسوج- بخش سادات محمودی- روستای دشت بز. 4 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال که تماماً و نقداً تحویل مدیر عامل شرکت گردید. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: حق پرست پیغان به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نگهدار پیغان به سمت نایب رییس هییت مدیره که برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه نامه های عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضا حق پرست پیغان و مهر شرکت معتبر است. 6 - انحلال شرکت مطابق ماده یکصد و چهارده قانون تجارت خواهد بود. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی