اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 170438

شناسه ملی: 10102129170

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1935983811

آدرس: چیذر میدان زر خ پارس کوچه تابان پلاک 9

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/14:

700,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/11/01:

700,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای سجاد عیوضی جراغل به کد ملی 049223XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حمید جعفریان به کد ملی 004344XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند پ 940413XXXX05870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1393 به تصویب رسید پ 940413XXXX19368 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحدثبتی تهران به آدرس چیذر ـ میدان زر خ پارس کوچه تابان پلاک 9 کدپستی 193598XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 931010XXXX24327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/10:

پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه 139330XXXX01031903 مورخ 10/4/93 در خصوص تعیین سمت اعضا هییت مدیره اشعار میدارد : آقای عارف شیخ زاده خضری به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم نادره سرپولکی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدندکه از قلم افتاده بدین وسیله اصلاح می گردد. پ 931010XXXX66368 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شماره ملی 101005XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه نصیری نژاد به شماره ملی 004139XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 930425XXXX93726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وعملکرد سود و زیان مالی سال 1392 به تصویب رسید. پ 930425XXXX69946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای عارف شیخ زاده خضری به شماره ملی 004011XXXX خانم نادره سرپولکی به شماره ملی 003338XXXX کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضامدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930425XXXX69281 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/15:

پیرو آگهی شماره 139330XXXX01000338 مورخ 26/12/92 نام صحیح شرکت مجتمع بازرگانان شمس می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. پ 1818624 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و معصومه نصیری نژاد به کد ملی 004139XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ 1813404 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 11/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود اعتمادی فرد به ک م 004173XXXX بازرس اصلی و معصومه نصیری نژاد به ک م 004139XXXX بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. پ 1687405 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. مسعود اعتمادی فر به کد ملی 004173XXXX به سمت بازرس اصلی و معصومه نصیری نژاد به کد ملی 004139XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/2/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 19/2/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 بتصویب رسید. خانم معصومه نصیری نژاد به سمت بازرس اصلی و مسعود اعتمادی فرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نادره سرپولکی به سمت رییس هییت مدیره و عارف شیخ زاده خضری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/2/87 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/700 ریال بمبلغ 000/000/000/4 ریال منقسم به 000/4 سهم 000/000/1 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/2/87 تکمیل امضا گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/84 تصمیمات زیر اتخاذ شد آقای عارف شیخ زاده خضری با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000/000/698 ریال افزایش داد. خانم نادره سرپولکی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000/000/1 ریال افزایش داد. آقای صادق شیخ زاده خضری به ش.ش 14931 فرزند عارف صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/700 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید سرمایه شرکت به مبلغ 000/000/700 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. آقای عارف شیخ زاده خضری و خانم نادره سرپولکی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند خانم معصومه نصیری نژاد به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود اعتمادی فرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های تعیین شدند. به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/11/84 آقای عارف شیخ زاده خضری به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم نادره سرپولکی به سمت رییس هییت مدیره تعیین شدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی