اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 31021

شناسه ملی: 14006262937

تاریخ ثبت: 1395/08/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تصفیه به نشانی استان البرز بلوار امام رضا ع نبش اردلان 2 ساختمان سرو طبقه دوم واحد 7

کد پستی: 3149663875

تاریخ تاسیس: 1395/08/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/12:

8,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/02:

10,000,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید ـ آقای ذکریا سیاوشی زنگیانی با کد ملی 225989XXXX به سمت مدیر تصفیه اعلام گردید. ـ محل تصفیه به نشانی استان البرز ـ بلوار امام رضا (ع) نبش اردلان 2 ـ ساختمان سرو ـ طبقه دوم ـ واحد 7 ـ کدپستی: 314966XXXX تعیین گردید. ش 970611XXXX09880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/4/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای وحیدآقانقی با کد ملی 032083XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای ذکریا سیاوشی زنگیانی با کد ملی 225989XXXX به سمت مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ :کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی واوراق عادی و اداری با امضا آقای وحیدآقانقی (رییس هییت مدیره) وآقای ذکریا سیاوشی زنگیانی (مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره) متفقا"همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. ش 960424XXXX33857 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای وحیدآقانقی با کد ملی 032083XXXX و آقای ذکریا سیاوشی زنگیانی با کد ملی 225989XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش 960424XXXX17749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم مرجان فیروزبخت با کد ملی 032020XXXX دارنده مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازشرکت خارج و هیچ گونه حق و سمتی در شرکت فوق راندارد. ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 8XXXXXXXX0 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا ـ آقای وحیدآقانقی با کد ملی 032083XXXX دارنده مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه ـ آقای ذکریا سیاوشی زنگیانی با کد ملی 225989XXXX دارنده مبلغ 6XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه ش 960424XXXX35426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/02:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود سپنتا جاودان ایرانیان البرز در تاریخ 02/08/1395 به شماره ثبت 31021 به شناسه ملی 140062XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی از قبیل خرید، فروش، واردات وصادرات کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا ازگمرکات کشور وشرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی وخارجی واخذ نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی وخارجی واخذ وام واعتبار وتسهیلات از بانکهای خصوصی ودولتی وایجاد شعبه در سراسر کشور وشرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی. ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمیاشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:استان البرز، کرج، بلوار امام رضا، نبش اردلان دو، ساختمان سرو، طبقه دو واحد 7 کدپستی 314966XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای ذکریا سیاوشی زنگیانی به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 225989XXXX و آقای وحید آقانقی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 032083XXXX و خانم عفت فیروز بخت به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 032020XXXX که برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا وحید آقانقی (رییس هییت مدیره) وذکریا سیاوشی زنگیانی به سمت (مدیرعامل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 950802XXXX46396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی