اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 22307

شناسه ملی: 10260431389

تاریخ ثبت: 1383/02/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

کد پستی: 8177779258

آدرس: استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، محله باغ زیار ، کوچه فرعی دوم ، خیابان شیخ شهاب الدین سهروردی ، پلاک 54 ، مجتمع تجاری اداری سپیدار ، طبقه پنجم ، واحد 55

تاریخ تاسیس: 1383/02/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/26:

1,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/30:

4,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین خیام باشی به شماره ملی 129210XXXX و خانم بهاره خیام باشی به شماره ملی 127054XXXX و خانم سهیلا سلطانی کله مسلمانی به شماره ملی 564927XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 981019XXXX55305 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین خیام باشی 129210XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خانم بهاره خیام باشی 127054XXXX به عنوان مدیر عامل و خانم سهیلا سلطانی کله مسلمانی 564927XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با 2 امضا از 3 امضا رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 981019XXXX63604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، محله باغ زیار، کوچه فرعی دوم، خیابان شیخ شهاب الدین سهروردی، پلاک ـ 54 ، مجتمع تجاری اداری سپیدار، طبقه پنجم، واحد 55 کدپستی 817777XXXX انتقال یافت و ماده اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 980701XXXX24127 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1398 و بنا به اختیار حاصله از تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1397 سرمایه شرکت از مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال از محل واریز نقدی (به استناد گواهی شماره 224/92213 مورخ 25/04/1398 صادره از بانک ملت شعبه خاقانی اصفهان) و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم یکهزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد. ش 980604XXXX02597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت های مالی و ترازنامه منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. - روشنک ایرانی پور نجف آبادی به شماره ملی 128490XXXX بسمت بازرس اصلی و آذین سلمانی به شماره ملی 127074XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980604XXXX83499 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افشین خیام باشی به شماره ملی 129210XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بهاره خیام باشی به شماره ملی 127054XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمید سلطانی به شماره ملی 417260XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای بقیه مدت تا تاریخ 05/02/1399 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 970724XXXX35370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روشنک ایرانی پور نجف آبادی به کد ملی 128490XXXX بسمت بازرس اصلی و آذین سلمانی به کد ملی 127074XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ صورت های مالی و ترازنامه سال 1396 منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970510XXXX41975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/02/1397 حمید سلطانی به شماره ملی 417260XXXX بسمت رییس هییت مدیره ، بهاره خیام باشی به شماره ملی 127054XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ، افشین خیام باشی به شماره ملی 129210XXXX بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970222XXXX73235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1397 حمید سلطانی به شماره ملی 417260XXXX ، افشین خیام باشی به شماره ملی 129210XXXX و بهاره خیام باشی به شماره ملی 127054XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 970222XXXX27629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد 37 و 45 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: ماده 37 اصلاحی: وظایف و اختیارات هییت مدیره: جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. از جمله هییت مدیره در موارد زیر تصمیم گیری و اقدام می نماید: انجام معاملات و انعقاد قرارداد یا عقود قانونی، تصویب بودجه شرکت، تصویب تحصیل و دریافت اعتبار، ضمانت نامه و وام از بانک ها و موسسات مالی و بنگاهها و اشخاص به هر مبلغ و به هر مدت و با هر گونه شرایط مقتضی برای شرکت و به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها و افتتاح هر گونه حساب ریالی و ارزی در بانک ها و موسسات مالی و اخذ ضمانت برای شرکت در مناقصات و کلیه اموری که برای اداره و هدایت شرکت در چارچوب اساسنامه و قوانین کشور می باشد. ماده 45 اصلاحی: اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره بوده و در حدود اختیاراتی که توسط هییت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هییت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. تبصره: در صورت انتصاب جانشین مدیرعامل با تصویب هییت مدیره، جانشین مدیرعامل دارای کلیه وظایف مدیرعامل بوده و تحت وکالت نامه رسمی که مدیرعامل به ایشان می دهد وظایف ایشان را به انجام می رساند. ش 960829XXXX78576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1396 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 4000000 ریال به مبلغ 40000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 40000000 ریال نقدی است منقسم به 40000 سهم 1000 ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شده است. ش 960829XXXX41272 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید سلطانی به شماره ملی 417260XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم بهاره خیام باشی به شماره ملی 127054XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای افشین خیام باشی به شماره ملی 129210XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره تا تاریخ 7/2/1397 انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960620XXXX08343 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و ترازنامه سال 1395 به تصویب رسید. روشنک ایرانی پور نجف آبادی به شماره ملی 128490XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم آذین سلمانی به شماره ملی 127074XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960528XXXX80222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید سلطانی به شماره ملی 417260XXXX و افشین خیام باشی به شماره ملی 129210XXXX و بهاره خیام باشی به شماره ملی 127054XXXX برای مدت دو سال و روشنک ایرانی پور نجف آبادی به شماره ملی 128490XXXX به سمت بازرس اصلی و منصور مهرافزون به شماره ملی 128360XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950312XXXX27845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افشین خیام باشی به شماره ملی 129210XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بهاره خیام باشی به شماره ملی 127054XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وحمید سلطانی به شماره ملی 417260XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950312XXXX32843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان سهروردی ـ مجتمع اداری کیمیا ـ طبقه اول ـ واحد 4 ـ کدپستی 817777XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش 950201XXXX33836 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رحیم حشمتی به شماره ملی 229512XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمید سلطانی به شماره ملی 417260XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حسین پورکریم به شماره ملی 264912XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950201XXXX16632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 25/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید سلطانی به شماره ملی 417260XXXX ، آقای حسین پورکریم به شماره ملی 264912XXXX و آقای رحیم حشمتی به شماره ملی 229512XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای علی خاتمی به شماره ملی 005035XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای منصور مهرافزون به شماره ملی 128360XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950128XXXX22478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 27 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: شرکت به وسیله هییت مدیره ای مشتمل بر 3 یا 5 نفر عضو اصلی که توسط مجمع عمومی عادی، از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. تبصره 1 : تعداد اعضای هییت مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد. تبصره 2 : اشخاص مندرج در ماده ( 111 ) قانون تجارت را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود. ش 950128XXXX90832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 10/4/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقایان حمید سلطانی بشماره ملی 417260XXXX و کدپستی 819489XXXX و رحیم حشمتی بشماره ملی 229512XXXX و کدپستی 718365XXXX و حسین پور کریم بشماره ملی 264912XXXX و کدپستی 817595XXXX و منصور مهر افزون بشماره ملی 128360XXXX و کدپستی 814371XXXX و علی خاتمی بشماره ملی 005035XXXX و کدپستی 816877XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان محمدرضا اشرفی بشماره ملی 114102XXXX و کدپستی 813899XXXX و فرید باژدان زاده بشماره ملی 264917XXXX و کدپستی 817595XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای رحیم حشمتی را بسمت رییس هییت مدیره، آقای حمید سلطانی را بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حسن پور کریم را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای مدیرعامل و رییس یا نایب رییس متفقاً و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. 4 ـ تراز مالی سال 1388 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 3/5/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/19:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 28 و 29/4/87 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 آقایان حسین پور کریم و رحیم حشمتی و علی خاتمی و حمید سلطانی و منصور مهر افزون به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان محمدرضا اشرفی و فرید باژدان زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 هییت مدیره از بین خود آقای رحیم حشمتی را به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمید سلطانی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین پور کریم را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال 86 شرکت بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ / 87 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت طرح و فن آوری یاسان سهامی خاص که در تاریخ 24/2/1383 تحت شماره ( 22307 ) در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: 1 - مطالعات امکان پذیری طرحها و تهیه طرحهای توجیهی فنی- اقتصادی تولید یا انتقال دانش فنی طرحهای صنعتی و نیمه صنعتی و تبدیل آنها- طرحهای قابل انجام در کشور- انجام طراحی مفهومی- طراحی پایه- طراحی تفصیلی- طراحی و پروژه های عمومی و صنعتی ارایه خدمات مشاوره مهندسی در کلیه شاخه های مهندسی نظیر برق- مکانیک- کنترل و ابزار دقیق مهندسی شیمی- مواد و متالوژی ساختمان و معماری مهندسی کامپیوتر و ارایه خدمات مهندسی در قالب مشاوره و طراحی- طراحی و اجرا- مدیریت اجرایی طرحها و خدمات نظارت بر عملیات اجرایی مدیریت پیمان- کلید در دست کارهای امانی پیمانکاری و همکاری در مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی در این زمینه ها بقیه شرح ماده 2 اساسنامه. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان خیابان کمال اسماعیل خیابان مجمر خیابان حاتم بیک بن بست اول مجتمع ستاره واحد سه. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ چهار میلیون ریال که به چهار هزار سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم گردیده که 100 % بهای اسمی سهام به حساب جاری 4/1999 بانک ملت شعبه شیخ صدوق اصفهان واریز گردیده است. 4 - مدت شرکت از تاریخ 1/2/1383 به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای علی خاتمی به سمت مدیرعامل و آقای حمید سلطانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رحیم حشمتی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چکها- بروات- سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضا مدیرعامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود آقای فرید باردان زاده و محمد جواد آقاجانی بک به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی