اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 333

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/03/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/03/30

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد سند صلح نامه 1281 مورخه 21/1/85 دفترخانه 169 نایین و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 22/1/85 و سند صلح نامه 3238 مورخه 8/12/85 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 5/1/86 و صورتجلسه هییت مدیره همگی واصله در مورخه 8/1/86 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 ـ آقای حسین پزدان پرست با واگذاری 10 % از 50 % سهم الشرکه خود به آقای مجید یزدان پرست و خانم کشور محمدی فیض آباد بالمناصفه سهم الشرکه خود را به 40 % کاهش داد و آقای مجید یزدان پرست و خانم کشور محمدی جزو شرکا شرکت قرار گرفتند. 2 ـ آقای عباس اسماعیلی خان آبادی با واگذاری تمامی 50 % سهم الشرکه خود به آقای حسین یزدان پرست از شرکت مذکور خارج شد و دیگر هیچگونه حق و حقوق و سمتی در شرکت مذکور ندارد لذا شرکا شرکت فوق و میزان سهم الشرکه هریک عبارتند از آقای حسین یزدان پرست دارنده 90 % سهم الشرکه معادل نهصدهزارریال و آقای مجید یزدان پرست و خانم کشور محمدی هریک دارنده 50 % سهم الشرکه هریک معادل پنجاه هزار ریال. 3 ـ آقای مجید یزدان پرست و خانم کشور محمدی فیض آباد و آقای حسین یزدان پرست به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که خانم کشور محمدی فیض آباد بسمت رییس هییت مدیره و آقای حسین یزدان پرست به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید یزدان پرست به عنوان مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری و عادی با امضا مشترک مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رییس ثبت اسناد و املاک نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/30:

شرکت فوق در تاریخ 30/3/83 تحت شماره 333 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: 1 - پی جویی، اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی، خرید و فروش، امور بازرگانی، صادرات و واردات مواد اولیه و سایر امور جنبی که در نیل به اهداف تولید کاشی، آجرنما و فرآورده های نسوز و غیره موثر می باشد. 2 - تامین هر نوع مواد معدنی اولیه مورد نیاز کارخانجات مربوطه و ارایه محصولات تولید شده در داخل یا خارج از کشور. 3 - تولید و واردات انواع دستگاهها و ماشین آلات مربوط به موضوع شرکت. 4 - تامین نیروی انسانی موقت ادارات، کارخانجات و سازمانهای خصوصی و دولتی و کلاً اموری که به کاهش حجم تصدی گری دولت بیانجامد. 5 - اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. 6 - شرکت در مناقصه ها و مزایده های مراکز دولتی و و غیردولتی. 7 - انجام مفاد موضوع شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی امکانپذیر می باشد. 2 - مرکز اصلی شرت: نایین- خیابان جانبازان، روبروی مسجد امام حسین (ع) 3 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی که تماماً در اختیار مدیر عامل قرار دارد و شرکت سرمایه غیرنقدی و تعهدی ندارد. 4 - مدیران شرکت: آقایان عباس اسماعیلی خان آبادی و حسین یزدان پرست به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند که آقای عباس اسماعیلی خان آبادی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین یزدان پرست به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردید. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه چکها و اسناد تعهدآور و مالی و اوراق عادی و اداری از قبیل بروات، عقود اسلامی، قراردادها با امضا مشترک رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی