اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 206

شناسه ملی: 10740013483

تاریخ ثبت: 1382/07/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: لرستان شهرستان دلفان بلوار شهیدبهشتی خیابان معلم کوچه شهیدقنبری

تاریخ تاسیس: 1382/07/13

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محبوبه نوری به شماره ملی 001285XXXX فرشیده حسنوند جمشیدی به شماره ملی 418933XXXX سجاد حسنوند به شماره ملی 418992XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل می باشد: محبوبه نوری به شماره ملی 001285XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره فرشیده حسنوند جمشیدی به شماره ملی 418933XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره سجاد حسنوند به شماره ملی 418992XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا محبوبه نوری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وضمناٌ تمامی نامه های اداری با امضا محبوبه نوری و مهر شرکت معتبر میباشد. ـ هوشمند نوری به شماره ملی 001285XXXX به عنوان بازرس اصلی و پروین لطیفی حسین آباد به شماره ملی 420993XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 950921XXXX07896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/19:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره منضم به نامه شماره 9072812 مورخه 17/8/93 اداره دارایی شهرستان دلفان در شرکت فوق به شماره ثبت 206 و شناسه ملی 107400XXXX3 تغییرات زیر بعمل آمد که جهت اطلاع عموم و درج در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. آقای غلامحسن حقی دارنده 92 سهم با واگذاری کلیه سهام خود به خانم محبوبه نوری استعفای خود را اعلام نموده و منبعد هیچگونه سمت و سهامی در شرکت را ندارد. مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم محبوبه نوری به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم فرشیده حسنوند جمشیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سجاد حسنوند به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بانکی تعهدآور و غیره با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسان شرکت: هوشمند نوری و پروین لطیفی حسین آباد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 767820XXXX111313XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/22:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره در شرکت فوق به شماره ثبت 206 و شناسه ملی 107400XXXX3 تغییرات زیر به عمل آمد که جهت اطلاع عموم و درج در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد. 1 خانم محبو به نوری دارنده 60 سهم با واگذاری سهام خود به غلامحسن حقی منبعد هیچگونه سهمی در شرکت ندارد و خانم مهری حقی دارنده 20 سهم با واگذاری سهام خود به آقای غلامحسن حقی از شرکت خارج و منبعد هیچگونه سمت یا سهامی در شرکت ندارد. خانم ثریا حقی دارنده 20 سهم با واگذاری 12 سهم از سهام خود به غلامحسن حقی و 4 سهم به خانم فرشیده حسنوندجمشیدی و نیز 4 سهم به آقای سجاد حسنوند از شرکت خارج و منبعد هیچگونه سهامی یا سمتی در شرکت را ندارد در نتیجه سهامداران جدید عبارتند از آقای: غلامحسن حقی دارای 92 سهم و فرشیده حسنوندجمشیدی دارای 4 سهم و آقای سجاد حسنوند دارای 4 سهم از مجموع یکصد سهم را دارا می باشند. 2 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای غلامحسن حقی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم فرشیده حسنوندجمشیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سجاد حسنوند به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. 3 بازرسان شرکت: هوشمند نوری و محبو به نوری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 1685116 ثبت اسناد و املاک دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه 2/7/1385 تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر می گردد. 1 - عبارت خدمات بهداشتی و درمانی نظیر تهیه ویزیت بیماران تامین نیروی خدمات پرستاری و پزشکی اقدامات پارا کلینیکی ارایه خدمات پیش بیمارستانی و اورژانس امداد بین جاده ای و انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت به موضوع فعالیتهای قبلی الحاق گردید. سرپرست ثبت دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 14/6/84 تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر می گردد: 1 - آقای غلامحسن حقی به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم مهری حقی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم ثریا حقی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها اسناد رسمی و تعهدات بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 2 - آقای مهرزاد همتی به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد مراد حقی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساس نامه شرکت موصوف که در تاریخ 13/7/82 تحت شماره 206 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و از نظر امضا ذیل دفاتر تکمیل گردید و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار منتشر می گردد. 1 - موضوع شرکت: خدمات عمومی، نظافت شهری اعم از نظافت معابر، پارک ها، جنگلها، اماکن مسکونی، تجاری و اداری، تامین نیروی انسانی برای کلیه اماکن دولتی و خصوصی، نگهبانی، نگهداری از پروژه های فضای سبز، تهیه و توزیع انواع گل و گیاه و لوازم باغبانی، تهیه و توزیع و طبخ غذا، تایپ و تکثیر، تلفنچی، خدمات کامپیوتری و ماشینی، نگهداری از اماکن عمومی و خصوصی، سرویس دهی به ادارات و اماکن دولتی و خصوصی، تعمیرات ساختمان، تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین، تعمیر و نگهداری سیستم های آسانبر و بالابر، تهیه تجهیزات و مواد ضدعفونی کننده و شوینده برای مراکز بهداشتی و درمانی. 2 - اسامی شرکا: غلامحسن حقی - مهری حقی - ثریا حقی. 3 - مرکز اصلی شرکت: لرستان شهرستان دلفان - بلوار شهیدبهشتی - خیابان معلم - کوچه شهیدقنبری - پلاک 2 . 4 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - سرمایه شرکت مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال منقسم به 100 سهم 000 ‚ 10 ریالی که 35 % آن به مبلغ 000 ‚ 350 ریال در حسابه شماره 42/8574 بانک مسکن دلفان موجود و مابقی در تعهد اعضا است. 6 - میزان سهم الشرکه شرکا: آقای غلامحسن حقی 60 سهم - خانم مهری حقی 20 سهم - خانم ثریا حقی 20 سهم. 7 - مدیران شرکت: آقایان غلامحسن حقی مدیرعامل و رییس هییت مدیره شرکت و خانم مهری حقی نایب رییس هییت مدیره و خانم ثریا حقی عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 8 - اشخاصی که حق امضا دارند: کلیه قراردادها - اسناد رسمی و تعهدات بانکی ازقبیل چک سفته برات و اوراق بهادار باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 9 - بازرسان شرکت : آقای مهرزاد همتی به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد مرادحقی بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 10 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دلفان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی