اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1174

شناسه ملی: 14008370732

تاریخ ثبت: 1398/03/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 3188113853

تاریخ تاسیس: 1398/03/12

آدرس: استان البرز ، شهرستان اشتهارد ، بخش مرکزی ، دهستان صحت آباد ، روستا شهرصنعتی اشتهارد ، شهرصنعتی فاز 3 ، خیابان سبلان 1 ، خیابان سهند 4 ، پلاک 0 ، قطعه 3459 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/12:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به هفت نفر کاهش یافت و ماده 32 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید سهام وثیقه مدیران یک سهم میباشد و ماده 34 اساسنامه اصلاح گردید ش 981105XXXX15282 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد سجادی به شماره ملی 396165XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد معماریان به شماره ملی 038110XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیرحسین آقا بزرگی به شماره ملی 044001XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای علی معماریان به شماره ملی 038079XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود معماریان به شماره ملی 037002XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید پورپونه به شماره ملی 109152XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر معماریان به شماره ملی 038651XXXX به سمت عضو هییت مدیره به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا آقایان مجید پور پونه و علی معماریان مشترکا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش 981105XXXX97364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص سپاهان پلیمر ایرانیان درتاریخ 12/03/1398 به شماره ثبت 1174 به شناسه ملی 140083XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع پلی اتیلن ها و پلی یورتان ها و تولید انواع روغن ها و رنگها و و انواع گرانولها و تولید انواع مواد پلاستیکی و لاستیکی و تولید انواع چسبها و انواع مواد شیمیایی و پتروشیمی و صادرات و واردات انواع مواد شیمیایی و پتروشیمی مجاز و نیز شرکت در مناقصات و مزایدات / اخذ و ایجاد نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات از اعتباری بانکهای کلیه موسسات مالی و دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز، شهرستان اشتهارد، بخش مرکزی، دهستان صحت آباد، روستا شهرصنعتی اشتهارد، شهرصنعتی فاز 3 ، خیابان سبلان 1 ، خیابان سهند 4 ، پلاک 0 ، قطعه 3459 ، طبقه همکف کدپستی 318811XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100000 سهم 1000 ریالی تعداد 100000 سهم آن بی نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 39 , 189 مورخ 28/02/1398 نزد بانک پارسیان شعبه سلیمان خاطر با کد 10196 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم فاطمه حبیبی به شماره ملی 031030XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود معماریان به شماره ملی 037002XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی معماریان به شماره ملی 038079XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد معماریان به شماره ملی 038110XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیرحسین آقابزرگی به شماره ملی 044001XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای فرشاد سجادی به شماره ملی 396165XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: حق امضا اوراق و چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای امیرحسین آقابزرگی به سمت مدیرعامل و آقای فرشاد سجادی به سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سیما جمال زاد آزاد به شماره ملی 264940XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم کبری ترسه به شماره ملی 270834XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980312XXXX53712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی