اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 91175

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/8/87 شرکت مزبور که در تاریخ 11/9/87 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد یزدی به سمت رییس هییت مدیره و احمد رمضانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و احمد حقیقت کاشانی به سمت مدیر عامل تعیین گردید امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته برات با امضا مدیر عامل و یکی ار اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی