اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8206

شناسه ملی: 10760134976

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: و آقای مهدی دیری اندریه به کد ملی 2181255520 و

کد پستی: 4851639784

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/16:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 9/6/1392 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) خانم سیده عذرا قلعه بندی به کد ملی 218132XXXX و کدپستی 485163XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خانم نفیسه السادات قلعه بندی به کد ملی 218113XXXX و کدپستی 485163XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدمحمد قلعه بندی به کد ملی 218116XXXX و کدپستی 485163XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ج) آقای علی کشاورز به کد ملی 218124XXXX و کدپستی 485163XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی دیری اندریه به کد ملی 218125XXXX و کدپستی 485193XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. د) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای داخلی شرکت تعیین شد. ش 1698282 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مورخ 1/11/86 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عمومی آگهی میگردد. مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید (ساری، خیابان فرهنگ، مجتمع شهریار 3 ، واحد 302 )، تغییر یافت، لذا ماده چهار اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/11/11:

به استناد صورتجلسات مورخه 19/10/84 و 20/10/84 و 21/10/84 مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به موضوع شرکت اضافه شد لذا ماده 2 اساسنامه به شرح فوق الذکر اصلاح شد. 2 - مرکز اصلی شرکت: بهشهر، خیابان امام خمینی، ساختمان کبیری تغییر یافت لذا ماده 4 اساسنامه به شرح فوق الذکر اصلاح شد. 3 - آقای علی کشاورز به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی دیری به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شد. 4 - خانم نفیسه السادات قلعه بندی عضو و رییس هییت مدیره و خانم سیده فاطمه قلعه بندی عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای سید محمد قلعه بندی عضو و مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب شدند که مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق تعهدآور به امضای مدیر عامل و امضای رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا امضای رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. کفیل ثبت اسناد و املاک بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی