اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 86848

شناسه ملی: 10101312810

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1498914547

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران بزرگراه همت جاده خاکی بلوار شهید مظفر پلاک 0 ساختمان برج ساحل پروژه سما c 12 1 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 78 ماده و 64 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ 980613XXXX65405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت تعاونی به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران بزرگراه همت جاده خاکی بلوار شهید مظفر پلاک 0 ساختمان برج ساحل پروژه سما c 12 ـ 1 طبقه همکف کدپستی 149891XXXX تغییر یافت پ 980613XXXX51925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/11/1397 و بخشنامه شماره 1644/80 مورخ 30/05/97 هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا زاده بزاز به شماره ملی 0052XXXX47 به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود حیدر به شماره ملی 540986XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا کریمی علویجه به شماره ملی 109197XXXX به سمت منشی هییت مدیره تعیین شدند . همچنین آقای محمود حیدر به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند . چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا ثابت آقای محمود حیدر مدیرعامل و آقای حسن رضا زاده بزاز رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقای حسن رضا زاده بزاز رییس هییت مدیره ، آقای رضا کریمی علویجه منشی هییت مدیره معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضا آقای محمود حیدر مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 980305XXXX05835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/11/1397 و بخشنامه شماره 1644/80 مورخ 30/05/97 هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سالهای 1394 و 1395 و 1396 تصویب گردید. آقایان محمود حیدر به کد ملی 540986XXXX حسن رضازاده بزاز به کد ملی 0052XXXX47 و رضا کریمی علویچه به کد ملی 109197XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و حسین ثنایی فر به کد ملی 085975XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. آقای امراله ابراهیمی به کد ملی 005045XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا یونسی به کد ملی 042152XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ 980305XXXX18977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی