اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6062

شناسه ملی: 14000220991

تاریخ ثبت: 1391/02/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4619165171

آدرس: آمل جاده آمل به بابل اول سالار محله

تاریخ تاسیس: 1391/02/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مازند فوم الیا سهامی خاص که در تاریخ 7/02/1391 شماره ثبت 6062 شناسه ملی 140002XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 9/02/1391 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: عبارتست از تولید و پخش انواع نایلون و نایلکس pvc یونولیت سقفی و پنل های دیواری و تهیه و توزیع واردات مواد اولیه پتروشیمی و عقد هرگونه قرارداد با موسسات مالی و بانکها و اخذ وام و ضمانت نامه از موسسات مالی و بانکها و واردات و صادرات و تهیه تولید و توزیع انواع کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور برابر قوانین و مقررات رسمی کشور. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: آمل جاده آمل به بابل اول سالار محله کدپستی 461916XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ پنجاه میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پانصدهزار ریالی با نام که مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 20/5911 30/1/1391 بانک ملت شعبه طالب آملی آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان میباشد. 5 اولین مدیران شرکت برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 4/12/1390 آقای حسین عدلی به شماره ملی 214189XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم نوژان عدلی به شماره ملی 213012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم راضیه سعادتی به شماره ملی 214221XXXX به سمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و غیره باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل برابر مفاد اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید فرامده به شماره ملی 214215XXXX و آقای حسین کاوه به شماره ملی 214284XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکتهای آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی