اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 296843

شناسه ملی: 10103349202

تاریخ ثبت: 1386/03/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1997774854

آدرس: تهران بلوار 24 متری سعادت آباد اول شرقی پلاک 8 واحد 2

تاریخ تاسیس: 1386/03/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/08:

50,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سیدمهدی قاضی عسکر به شماره ملی 038376XXXX بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشانی محل تصفیه به آدرس تهران بلوار 24 متری سعادت آباد اول شرقی پلاک 8 واحد 2 کدپستی 199777XXXX می باشد پ 940407XXXX33960 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مهدی قاضی عسکر به شماره ملی 038376XXXX و آقای حسین صداقت به شماره ملی 006806XXXX و خانم محبو به شریعتی نیا به شماره ملی 038192XXXX 3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مهدی قاضی عسکر به شماره ملی 038376XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین صداقت به شماره ملی 006806XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم محبو به شریعتی نیا به شماره ملی 038192XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم محبو به شریعتی نیا به شماره ملی 038192XXXX به سمت مدیر عامل . 4 امضای کلیه اوراق بهادار با امضای مشترک سید مهدی قاضی عسکر و محبو به شریعتی نیا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 21/09/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 10/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فروش اجاره تلوزیون های شهری اعم از ال ای دی و غیره فروش وسایل نورپردازی در محیط های بسته و محوطه های باز خرید و فروش کالاهای مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات. در تاریخ 27/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 8/3/1386 تحت شماره 296843 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/3/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره و اجرای کلیه پروژه های صنعتی اعم از مکانیک و ارایه خدمات کامپیوتری اعم از نرم افزار و سخت افزار و شبکه و صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات. 2 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 1 ـ استان تهران ـ شهرستان تهران سعادت آباد بلوار 24 متری ک یکم شرقی پ 58 زنگ شماره 2 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: 1 ـ 4 ـ سید مهدی قاضی عسکر به سمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 4 ـ حسین صداقت به سمت عضو هییت مدیره، 3 ـ 4 ـ حسین صداقت به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی