اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5390

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطور فوق العاده مورخ 11/6/85 و گواهی مالیاتی به شماره 7768 مورخ 11/6/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 آقایان صالح پوری منشادی و غلامرضا بشیری و محمدحسین محتاج اله به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 آقای حسین زارع به سمت بازرس اصلی و آقای محمدمهدی مهنام به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. و همچنین بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 11/6/85 آقای صالح پوری منشادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا بشیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین محتاج اله به سمت مدیر عامل انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و همچنین بموجب صورتجسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/6/85 با توجه به تغییر نام شرکت ماده یک اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده یک: نام و نوع شرکت: آفرینش کویر سهامی خاص مسیول ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی